News

Pacjenci z kleszczami

Pacjenci z kleszczami

Uwaga, borelioza! Pacjenci z kleszczami nawet w... penisach! Dziesiêciu pacjentów z tymi intruzami trafi³o tylko wczoraj do ambulatorium ³ódzkiego pogotowia. Dwóch m³odych ch³opaków mia³o te pajêczaki w... penisie. Przywie¼li je z wypadu...
June 01 2015

Ukraina - moda na naturyzm

  Na Ukrainie naturystyczna rekreacja staje siê coraz bardziej popularna. Jeszcze niedawno zwolennikami tego stylu ¿ycia byli ludzie mieszkaj±cy w wiêkszo¶ci miastach. Teraz moda na naturyzm rozprzestrzeni³a siê do o¶rodków wojewódzkich...
May 18 2015

Kolorowe cia³a

  Naturyzm to nie tylko wypoczynek na ¶wie¿ym powietrzu i sauna. Na ¶wiecie coraz wiêksz± popularno¶æ zdobywaj± zawody w malowaniu nagiego cia³a specjalnymi farbami w których czêsto uczestnicz± natury¶ci. Takie zabawy mog± by¶ doskona³ym...
April 29 2015

Stan umys³u

  Bycie nagim nie oznacza intencji seksualnych. To w³a¶nie w tym momencie wiêkszo¶æ ludzi nie mo¿e zrozumieæ ró¿nicy miêdzy, naturystycznym byciem nago a byciem nago w celu odbycia stosunku seksualnego. Taki stan rozumowania, podziela wiêkszo¶æ...
April 06 2015

Do dzisiaj jest tajemnic±

  Kto pierwszy wpad³ na pomys³, aby p³ywaæ w ubraniach - do dzisiaj jest tajemnic±. Od tego czasu ludzie z przera¿eniem zaczêli siê wstydziæ niektórych czê¶ci swojego cia³a - absolutnie niewyt³umaczalne spo³eczne zjawisko. Dlatego te¿...
March 29 2015

Deszczowo

  Pogoda nadal nas zaskakuje. Zima przebieg³a prawie jak przedwio¶nie to byæ mo¿e nadchodz±ca wiosna bêdzie jak lato? Pewnie wielu z nas nie mo¿e doczekaæ siê typowej ciep³ej pogody która sprzyja uprawianiu naturyzmu na ¶wie¿ym powietrzu....
March 17 2015

Pla¿e w Bu³garii

  Je¶li zdecydujesz siê zasmakowaæ uroku naturystycznych pla¿ w Bu³garii, to twoje oczekiwania spe³ni± siê za spraw± licznych pla¿, które otocz± ciê atmosfer± ca³kowitego spokoju. Na pla¿ach tych, opalisz cia³o do ostatniego centymetra,...
December 01 2014

Naga prawda: 100 lat FKK

  W niemieckiej stacji ZDF History, wyemitowany zosta³ film dokumentalny o historii naturyzmu i nudyzmu w Niemczech na przestrzeni ostatnich 100-tu lat. Film "Die Nackte Wahrheit: 100 Jahre FKK" jest kolejnym dokumentem z serii "Die Nackte Wahrheit"....
November 13 2014

Nagie Karaoke

  Tampa na Florydzie (CNN) - do istniej±cych klubów karaoke które s± bardzo popularne w tym mie¶cie do³±czy³o ostatnio kilka miejsc specjalnie dla golasów. Liczba odwiedzaj±cych je osób którzy zbieraj± siê na cyklicznym, cotygodniowym...
October 15 2014

¦ci±gawka

  Ju¿ po wakacjach wiêc pora na naukê i przypomnienie co nieco. Naturyzm, jeden z aktualnych trendów w zakresie wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu, którego ide± jest - maksymalne przybli¿enie cz³owieka do natury dla uzdrowienia cia³a i ducha....
September 01 2014

Grzybowo 2014

Podróż naturysty nad morze i całej jego rodziny to jak do tej pory najpopularniejszy sposób spędzenia wakacji na nagiej plaży w naszym kraju. Zazwyczaj naturyści starannie wybierają lokalizację miejsca na swój wypoczynek. Ważne jest aby w...
August 05 2014
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc