News

Do dzisiaj jest tajemnic±

Natury¶ci na pla¿y tañcz±

 

Kto pierwszy wpad³ na pomys³, aby p³ywaæ w ubraniach - do dzisiaj jest tajemnic±. Od tego czasu ludzie z przera¿eniem zaczêli siê wstydziæ niektórych czê¶ci swojego cia³a - absolutnie niewyt³umaczalne spo³eczne zjawisko. Dlatego te¿ niektórzy ludzie opalaj± siê bez odzie¿y - to jest do¶æ oczywiste.

Natury¶ci tañcz± na pla¿y

 

Kto pierwszy wpad³ na pomys³, aby p³ywaæ w ubraniu - do dzisiaj jest tajemnic±. Od tego czasu ludzie z przera¿eniem zaczêli siê wstydziæ niektórych czê¶ci swojego cia³a - absolutnie niewyt³umaczalne spo³eczne zjawisko. Dlatego te¿ niektóre osoby opalaj± siê bez odzie¿y - to jest do¶æ oczywiste.

Historia

Wszystko zaczê³o siê w Niemczech pod koniec XIX wieku. Kostiumy k±pielowe w tym czasie by³y po prostu straszne, i nie ma w tym nic dziwnego, ¿e niektórzy ludzie zdecydowali siê je porzuciæ. Niezorganizowany ruch nagich pla¿owiczów zacz±³ szybko przeradzaæ siê w formalne grupy nudystów. Zaczê³a siê nawet rodziæ ma³a filozofia tego zjawiska. Napisano w tym czasie teoretyczn± ksi±¿kê "Kult nago¶ci" i "Nago¶æ". Autor tych publikacji za³o¿y³ pierwsz± nudystyczn± organizacjê publiczn± "Tifal" i pierwszy o¶rodek nagiej rekreacji dla nudystów na ¶wiecie "Park Wolny ¦wiat"

 We Francji, idea ta zosta³a podchwycona przez francuskich lekarzy. Oni stworzyli ca³± instytucjê zwi±zan± z nudyzmem. Opublikowali kilka prac naukowych na temat zagro¿eñ i korzy¶ci zwi±zanych z nagim stylem odpoczynku, który nazwano naturyzmem, poniewa¿ okre¶lenie "nudyzm" czêsto u¿ywano w ró¿nych publikacjach erotycznych z tamtego okresu. Przez 30 lat XX wieku we Francji, by³o kilka klubów naturystów, o¶rodki, a nawet dwa czasopisma po¶wiêcone naturyzmowi.

 Ale prawdziwy rozkwit naturyzmu i nudyzmu na wielk± skalê, zacz±³ siê wtedy gdy zauwa¿ono ¿e mo¿na na tym zarobiæ niez³e pieni±dze. Pocz±wszy od lat 40-tych zaczê³y powstawaæ jak grzyby po deszczu "kluby s³oñca". Dzi¶ o¶rodki dla naturystów (od niemieckiego Frei Körper Kultur - wolna kultura cia³a) znajduj± siê w wielu krajach i s± atrakcj± turystyczn± dla wielu turystów. Najwiêkszym takim o¶rodkiem jest bez w±tpienia - Cap d'Agde we Francji. Jest to ma³e miasto, przeznaczone specjalnie dla golasów, w którym ¿ycie toczy siê bez odzie¿y - od robienia zakupów, wizyty u fryzjera czy potañcówki.

 Dziennik

W 1953 roku powsta³a Miêdzynarodowa Federacja Naturystyczna (IFN) pod patronatem UNESCO, która dzi¶ zrzesza stowarzyszenia naturystów z ponad 30 krajów. W Polsce od kilku lat (2008r) istnieje równie¿ Federacja Naturystów Polskich (FNP) której terenem dzia³ania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia znajduje siê w Bielsko-Bia³ej. Jednak jak do tej pory nie widaæ niestety, efektów pracy tej organizacji w naszym kraju. Nie objê³a ona patronatem ani wsparciem ¿adnej naturystycznej imprezy w Polsce. Wszystko "krêci siê" wko³o miejsca siedziby stowarzyszenia którym jest prywatny o¶rodek wypoczynkowy. Polscy natury¶ci nadal pozostawieni s± sami sobie, skupieni wokó³ kilku stron naturystycznych, gdzie wymieniaj± swoje do¶wiadczenia i umawiaj± siê na spotkania. Krajowi natury¶ci wydaj± siê byæ "uciekaæ" w kierunku klubów swingersów które doskonale radz± sobie z organizacj± miejsc spotkañ dla swoich cz³onków. Maj± swoje knajpki, baseny, kluby nocne czy o¶rodki wypoczynkowe z których niejednokrotnie korzystaj± nasi natury¶ci.

 Dwie du¿e ró¿nice

 W dzisiejszych czasach pojêcie "nudyzm i "naturyzm" wydaje siê byæ odrêbnymi pojêciami. Natury¶ci - ludzie, którzy zrzeszaj± siê w klubach i organizacjach a ich dzia³alno¶æ jest spo³eczna i filozoficzna. Nudy¶ci - niezorganizowane masy, które najchêtniej zawsze i wszêdzie przebywa³yby bez odzie¿y. Ale podczas gdy Amerykanie i Niemcy nazywaj± siebie nudystami to Francuzi ju¿ naturystami.

 Wed³ug niektórych badaczy, natury¶ci i nudy¶ci s± prawie tacy sami, jednak natury¶ci wydaj± siê byæ zbyt staro¶wieccy i propaguj± naturyzm tylko w po³±czeniu z natur±.

 Natury¶ci wyja¶niaj± 

Cz³owiek przychodzi na ¶wiat nagi. Nago¶æ to naturalny stan, ale spo³eczeñstwo nak³ada na niego wiele konwencji, przyczyniaj±c siê do tego ¿e wstydzimy siê swojego cia³a. Wstydziæ siê genitali jest tak g³upie, jak wstydziæ siê, powiedzmy, uszu, nosa lub pleców. Nie ma brzydkich cia³, naturalne nigdy nie jest brzydkie. A co mo¿e byæ bardziej naturalne ni¿ ludzkie nagie cia³o?

 Ponadto nago¶æ - jest symbolem zaufania. W naturystycznych klubach i o¶rodkach nie ma kradzie¿y i innych przestêpstw, drzwi do domków s± czêsto otwarte. Naturystyczne pla¿e w porównaniu z tekstylnymi s± zdecydowanie czystsze.

 Natury¶ci s± bardzo tolerancyjni dla "tekstylnych". Ka¿dy, kto nie chce siê rozebraæ na pla¿y naturystycznej nie bêdzie do tego zmuszany. Nikt nie bêdzie wytyka³ ich palcami ani siê z nich ¶mia³. Rozbierzesz siê, czy nie - to twoja prywatna sprawa. Natury¶ci w ¿aden sposób nie narzucaj± swoich pogl±dów innym. Ka¿dy ma swoje w³asne powody dlaczego chce siê rozebraæ na pla¿y.

 Legalno¶æ

 W ca³ym ¶wiecie, z wyj±tkiem krajów muzu³mañskich, nudyzm jest przewa¿nie dozwolony w wyznaczonych miejscach. Na pla¿ach, w klubach s± umieszczane specjalne znaki "FKK" lub podobne, które informuj± niezainteresowanych ¿e mog± natkn±æ siê na nago¶æ.

W Polsce nie ma oficjalnej nagiej pla¿y ale zwyczajowo natury¶ci opalaj± siê zaraz za pla¿ami dla tekstylnych. O ile nad morzem, za opalanie nago na takiej pla¿y nikt wam nic nie zrobi to ju¿ w g³êbi kraju nad rzekami, jeziorami czy w parkach trzeba uwa¿aæ, bo polskie prawo zabrania tak siê opalaæ w podobnych miejscach.

Inn± spraw± jest akceptacja spo³eczna w naszym kraju tego zjawiska. Do dzisiaj nazywa siê naturystów zboczeñcami. W zwi±zku z tym i¿ nie ma uregulowanej kwestii naturyzmu w Polsce a natury¶ci nie maj± swoich praw, policja mo¿e karaæ ich z artyku³u za zak³ócanie porz±dku i niemoralne zachowanie.

 Seks

 Jak na ironie, naturyzm jest aseksualny. Oczywi¶cie, sytuacje "podoba mi siê ta dziewczyna" zdarzaj± siê na pewno, ale na pewno nie osobom d³ugo praktykuj±cym naturyzm a w¶ród nowicjuszy. Z czasem naturyzm udowadnia, ¿e nawet najbardziej temperamentni pla¿owicze szybko naucz± siê kontrolowaæ siebie i swoje uczucia do innej osoby pokazuj± tylko w godny sposób odpowiadaj±cy tej sytuacji. W skrajnym przypadku, je¿eli twój partner jest zbyt podekscytowany, pozwól mu wej¶æ do zimnej wody co spowoduje jego "wytrze¼wienie" Natury¶ci mówi±, ¿e nagie cia³o wzbudza znacznie mniej emocji ni¿, powiedzmy, pó³-nagie.

 Bezpieczeñstwo

 Przed decyzj± o ca³kowitym rozebraniu siê na s³onecznej pla¿y, nale¿y uwa¿aæ na wra¿liw± skórê w niektórych miejscach. Ludzie o bardzo jasnej karnacji powinni szczególnie o nie zadbaæ smaruj±c je kremem z wysokim filtrem albo nawet je zakryæ, chroni±c w ten sposób. Kobiety bardzo czêsto stosuj± w tym celu pojedyñcze li¶cie aby zakryæ swoje sutki.

 

Przedstawili¶my Wam tutaj kolejny tekst który mamy nadziejê, przyczyni siê do innego postrzegania zjawiska jakim jest naturyzm. Niebawem nadejd± cieple dni a potem upragnione wakacje a wtedy bêdziecie mogli odwiedziæ nagie pla¿e i poznaæ ich bli¿ej, naturystów.


News Gallery

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc