Nowy kawał !!!

Last updated on 7 years ago
wroclove
Podnosimy temat i damy coś nowego!!!:D

Do seksuologa przychodzi para w podeszłym wieku.
- Czym mogę Państwu służyć? - Pyta doktor.
Starszy pan mówi:
- Czy Pan doktor nie zechciałby popatrzeć jak odbędziemy stosunek?
Doktor spogląda na nich zaskoczony, ale wyraża zgodę. Kiedy para skończyła, doktor mówi:
- Nie widzę żadnej nieprawidłowości w Państwa stosunku.
Para płaci za wizytę 50 dolarów i wychodzi. Identyczna sytuacja powtarza się przez kolejne parę tygodni.
Wreszcie doktor nie wytrzymuje i pyta:
- Co dokładnie chcecie znaleźć?
- Niczego nie chcemy znaleźć Panie doktorze, odpowiada starszy Pan.
- Ona jest mężatką, wiec nie możemy pójść do niej. Ja jestem żonaty, wiec nie możemy pójść do mnie. W Holiday Inn karzą płacić 90$, w Hiltonie 108$. U Pana robimy to za 50$, z czego kasa chorych zwraca mi 43$.
Secondman
Wroclove, znam ten nick.
Mam miłe wspomnienia . Mylę się czy nie ? :)
wroclove
Oj chyba jednak pomyłka, ja Twojego nie znam ale może też się mylę. No i wspomnień żadnych nie mam. :|
wroclove
Ma³a Ma³gosia wchodzi do sypialni rodziców i widzi, ¿e jej matka siedzi na jej ojcu i podskakuje. Matka zauwa¿y³a swoj± córkê, gdy wysz³a szybko zsiad³a z ojca, ubra³a siê i zaniepokojona tym, co mog³a zobaczyæ, posz³a siê dowiedzieæ, co naprawdê widzia³a. Córka spyta³a:
-Co robi³a¶ tatusiowi, mamusiu?
-Wiesz, jaki twój tata ma wielki brzuch?
-Tak, rzeczywi¶cie ma
-Widzisz, wiêc czasami pomagam mu go sp³aszczyæ - wyja¶ni³a mamusia.
Córka na to:
-Tylko marnujesz czas, to nigdy nie zadzia³a, bo za ka¿dym razem jak idziesz do pracy, ta pani z drugiej strony ulicy przychodzi, klêka w sypialni przed tatusiem i pompuje go przez wentyl od nowa.
Turysta
Mnie nie bawi± tego typu "¿arty", ale mo¿e to tylko moje odczucie?
wroclove
To może napisze ktoś coś od siebie to jest temat na forum "dowcipy, humor, anegdoty" więc nie wiem o czym miałbym tu pisać, ogłoszenia parafialne...
A może to ja się mylę?
Turysta
No to napiszê co¶ od siebie, ¿eby nieby³o znów na mnie. Co do tematyki kawa³ów to ka¿dy ma w³asne poczucie humoru. Tylko tyle mia³em na my¶li.

Quote

A wstrzemie¼liwo¶æ nadmierna prowadzi do ró¿nych dewiacji.

Nadpobudliwo¶c te¿...
St±d kawa³y o "dymaniu" mnie nie bawi± - taki mam gust nic nie poradzê. :)

A teraz do rzeczy:

Przychodzi baba do apteki i pyta:
- Macie jaki¶ naprawdê skuteczny ¶rodek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie siê je przykleja?
- Na usta.

Ankieterka z gazety pyta napotkanego przechodnia:
- Jakie jest pana najwiêksze marzenie?
- Obrobiæ bank i zostawiæ odciski palców te¶ciowej...

Francuz do kolegi:
- Z czego by¶ ³atwiej zrezygnowa³ z wina, czy z kobiet?
- To zale¿y od rocznika...

Siedzi zaj±czek na ³±ce i co¶ pisze. Podchodzi do niego wilk i pyta:
- Co piszesz?
- Doktorat o wy¿szo¶ci zajêcy nad wilkami!
- Ja ci zaraz poka¿ê! Zakot³owa³o siê w krzakach po chwili wychodzi z nich potargany wilk, a za nim nied¼wie¼ i mówi:
- Mog³e¶ go wpierw zapytaæ, kto jest promotorem!

Zajêcia teoretyczne w JW. Prowadz±cy sier¿ant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka:
- Nowak, wyobra¼cie sobie sytuacjê: pe³nicie s³u¿bê wartownicz±, jest trzecia w nocy, nagle widzicie, ¿e
w waszym kierunku pe³znie na czworakach jaki¶ cz³owiek. Co robicie?
- To co zawsze. Odprowadzam pana majora do jego kwatery, panie sier¿ancie.

Profesor mówi do studentów:
- Proszê zadawaæ pytania. Nie ma g³upich pytañ, sa tylko g³upie odpowiedzi.
Na to jeden ze s³uchaczy:
- Co siê stanie, je¶li stanê obiema nogami na szynach tramwajowych, a rêkoma chwycê siê przewodów trakcji?
Czy pojadê jak tramwaj?

Przychodzi student do chirurga i skar¿y sie na mocny ból brzucha. Lekarz na to:
- Dobrze. Odetnê panu uszy.
Pacjent siê przestraszy³, pobieg³ do internisty i opowiedzia³ co siê sta³o. Internista stwierdza:
- Tym chirurgom tylko by siê chcia³o ci±æ. Bez obawy, przepiszê panu takie tabletki, ¿e uszy same odpadn±...
wroclove
O i ju¿ jest fajniej i ¶mieszniej :).
A wstrzemie¼liwo¶æ i nadpobudliwo¶c w jednym worku siedz± (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceut± nie za¿ywaæ) ;) ha ha

Te¶ciowa po 10 latach k³ótni postanawia pogodziæ siê ze swoim ziêciem. Zaprasza jego i córkê na obiad. Podaje kotleta, surówkê, ale zapomnia³a o ziemniakach. Wraca do kuchni. Przezorny ziêæ postanawia sprawdziæ, czy kotlet nie jest zatruty. Kroi kawa³ek i daje kotu. Ten gryzie i nagle pada martwy na ziemiê. Ziêæ wstaje, idzie do kuchni, bierze patelniê i zabija te¶ciow±. Wraca do pokoju i mówi do ¿ony:
- Kochanie, wyobra¼ sobie, ¿e ta stara rura chcia³a mnie otruæ. Wzi±³em patelniê i j± zabi³em!
Na co kot wstaje, otrzepuje siê i krzyczy:
- Yes!!!
wroclove
Dla poprawienia humoru, za oknem te¿ kiedy¶ za¶wieci s³oñce;).
Trener Francji pyta Pana Boga:
- Panie Bo¿e, za ile lat Francja zostanie mistrzem ¶wiata?
- Za 6 lat.
- O, nie! To nie za mojej kadencji - odpowiada trener.
Na to trener reprezentacji Polski pyta Pana Boga:
- Panie Bo¿e, za ile lat Polska zostanie mistrzem ¶wiata w pi³ce no¿nej?
- Nie za mojej kadencji - odpowiada Pan Bóg.

I jeszcze taki...

On i ona ¿yj± ze sob± na koci± ³apê. Po kolacji on zmywa naczynia. Po chwili odwraca siê do niej, patrzy g³êboko w oczy i pyta:
- Wyjdziesz za mnie?
Ona ze ³zami szczê¶cia w oczach:- Tak!
On:- Ze ¶mieciami

A ten jest najfajniejszy....jak dla mnie oczywi¶cie.

Kochanie, dlaczego nigdy nie krzyczysz, jak masz orgazm - pyta m±¿.
- Ale¿ krzyczê, tylko ciebie przy tym nie ma.
wroclove
Przychodzi baba do apteki i mówi do aptekarza, ¿e chce kupiæ arszenik.
- Po co pani arszenik? - pyta aptekarz.
- Chcê otruæ mojego mê¿a, który mnie zdradza.
- Droga pani, nie mogê pani sprzedaæ arszeniku, aby pani zabi³a mê¿a, nawet w przypadku gdy sypia z inn± kobiet±.
Na to kobieta wyci±ga zdjêcie na którym jej m±¿ kocha siê z ¿on± aptekarza.
- Oooo! - mówi aptekarz - Nie wiedzia³em, ¿e ma pani receptê!!!
wroclove
Dzwoni w domu telefon w s³uchawce s³ychaæ g³os jakiego¶ faceta:
-Hallo czy mogê z Jol±?
-Niestety ¿ony nie ma teraz w domu...
-Ja wiem ¿e jej nie ma w domu bo jest u mnie ja siê tylko pytam czy mogê z Jol±?
wroclove
Witam po d³u¿szej przerwie. Mo¿e kto¶ napisze co¶ weso³ego ¶miesznego, jaki¶ markotny mam dzi¶ dzieñ.
Ksi±dz siê pyta dzieci na religii:
- Kto wie jak wygl±da Matka Boska??
Jasio podnosi rêkê i mówi :
- Ma skórzan± kurtkê, bluzkê do pêpka, krótk± obcis³± spódniczkê i czerwone wysokie trzewiki.
- A sk±d to wiesz Jasiu??
- Bo widzia³em jak wyskakiwa³a od ksiêdza przez okno.
I mówi³ ksi±dz "O Matko Bosko byle ciê nikt nie widzia³."

A i jeszcze jeden :)
W 40 rocznicê ¶lubu ma³¿eñstwo k³óci siê za¿arcie.
M±¿ wrzeszczy:
- Kiedy umrzesz, postawie ci nagrobek z napisem: "Tu le¿y moja ¿ona zimna jak zawsze!"
- W porz±dku - odpowiada ¿ona - a kiedy ty umrzesz, ja ci postawie nagrobek z napisem: "Tu le¿y mój m±¿, nareszcie sztywny!"
wroclove
Mówi wnuk do dziadka:
- Dawniej to mieli¶cie ¼le. Nie by³o internetu, komórek, czatu, ani gadu-gadu. Jak ty siê w³a¶ciwie pozna³e¶ z babci±?
- Jak to nie by³o?! Wszystko by³o! - odpowiada dziadek.
- Jak to?
- Normalnie... babcia mieszka³a w internacie, jak wraca³a ze szko³y to sta³em na czatach, spotykali¶my siê i gadu-gadu, a gdyby nie komórka to ani twojego ojca, ani ciebie by nie by³o.

Dzisiaj promocja dwa kawa³y w cenie jednego :)
Rozmawiaj± dwie s±siadki na wsi:
- A co to kumo dosta³a wasza wnuczka od tego W³ocha, co go poderwa³a?
- Powiada, ¿e syfilis.
- A co to jest?
- No nie wiem, ale chyba wiêksze od mercedesa.
- Jak to?
- Bo mi powiedzia³a, ¿e na tym to siê ca³a wie¶ przejedzie...
mantel
Po mokrad³ach chodzi sobie bocian, z za szuwar wychyla siê ¿aba i pyta:
-Booociaan, a czegoo szukaasz ?
-¯ab szerokoustnych - mówi bocian.
- Pierdzierisz - odpowiada ¿aba.


W±¿ pyta siê drugiego wê¿a:
- S³uchaj, czy ja jestem jadowity ?
- Nie wiem. A dlaczego pytasz ?
- Bo w³a¶nie ugryz³em siê w jêzyk - odpowiada pierwszy
mantel
Dwie mrówki napad³y na s³onia, jedna zaatakowa³a go z ziemi, druga skoczy³a mu z konaru drzewa na g³owê. Ta na dole mówi do tej na górze: bij, bij sku***syna, a ja go za rêce trzymam !!!

Id± dwie agrawki przez pustyniê, i jedna mówi:
- Gor±co mi.
- To siê rozepnij.

Siedzi dwóch rozbitków na malutkiej, bezludnej wyspie. Oparci plecami o jedn± z paru palm kokosowych, w³a¶nie siê pok³ócili:
- ... i proszê !!! Nie zaczynaj swojej kolejnej historyjki od s³ów ''tylko nie mów nikomu''.
wroclove
Witam oj dawno mnie tu nie by³o ale widzê ze jakie¶ kawa³y siê pojawi³y.

Mama pyta siê swego synka:
- Kaziu, jak siê czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ci±gle mnie wypytuj±, a ja nic nie wiem.

a jeszcze jeden.
M±¿ i ¿ona ogl±daj± horror. Nagle pokazuje siê potwór. Przestraszona ¿ona krzyczy:
- O matko!
M±¿ ze spokojem odpowiada:
- Hmm... Rzeczywi¶cie podobna
wroclove
Co¶ na weekend:

Pani od przyrody robi eksperyment z robakami.
Wk³ada 1 robaka do szklanki i nalewa alkoholu - robak zdech³.
Wk³ada 2 robaka i nasypuje tytoniu - robak zdech³...
Wk³ada 3 robaka do szklanki ze zwyk³± wod± - robak ¿yje.
Pyta siê Jasia:
- Jaki wyci±gamy z tego wniosek?
- Kto pije i pali ten niema robali.

W szpitalu le¿y nieprzytomny mê¿czyzna, przy nim siedzi troskliwa ¿ona. W pewnym momencie chory budzi siê, patrzy na ¿onê i pyta:
- By³a¶ przy mnie zawsze, kiedy spotyka³o mnie jakie¶ nieszczê¶cie, prawda?
- Tak, kochanie.
- By³a¶ przy mnie, kiedy mnie z pracy wywalili?
- Tak, kochanie.
- A gdy moja firma zbankrutowa³a, te¿ przy mnie by³a¶?
- Tak, kochanie.
- A gdy nam siê cha³upa spali³a?
- Te¿ przy tobie by³am, kochanie.
- Teraz, gdy mia³em ten cholerny wylew, te¿ przy mnie jeste¶?
- Tak, kochanie.
- Wiesz co? Ty mi przynosisz pecha!
Turysta
Fajne, podobaj± mi siê zw³aszcza ten pierwszy.
A takie znacie?

Kto jest najlepszym matematykiem na ¶wiecie?
- Kobieta: dodaje sobie urody, odejmuje lat, mno¿y dzieci, dzieli ³o¿e.
A jaki jest najniebezpieczniejszy pocisk na ¶wiecie?
- Te¿ kobieta: wpada w oko, rani serce, szarpie nerwy, dziurawi kieszeñ i wychodzi bokiem.

Jak ró¿ni ludzie poluj± na s³onie?

MATEMATYK
Jedzie do Afryki, odrzuca wszystko co nie jest s³oniem i ³apie jedn± z pozosta³ych rzeczy

DO¦WIADCZONY MATEMATYK
Najpierw przeprowadza dowód istnienia co najmniej jednego s³onia, a potem postêpuje tak jak MATEMATYK

PROFESOR MATEMATYKI
Przeprowadza dowód istnienia co najmniej jednego s³onia, a jego z³apanie pozostawia jako temat pracy magisterskiej dla swoich studentów...

PROGRAMISTA
Wykona nastêpujacy algorytm:
GOTO Afryka, Przyladek Dobrej Nadziei
REPEAT
zlapany:=lap_zwierze;
if zlapany<>slon then begin
krok_na_zachód;
if brzeg then begin
krok_na_pólnoc;
GOTO zachodni brzeg
end;
end
UNTIL zlapany=slon;

DO¦WIADCZONY PROGRAMISTA
Przed wykonaniem tego programu umie¶ci w Kairze jednego s³onia, aby algorytm kiedy¶ sie skoñczy³ Smile

PROGRAMISTA ASSEMBLEROWY
Wykona ten sam algorytm, ale na czworakach

IN¯YNIER
£apie losowo napotkane zwierzê i uznaje je za s³onia, je¶li wa¿y tyle, co którykolwiek ze znanych s³oni (z dok³adnoscia do 15%)

EKONOMISTA
Nie ³apie s³oni: uwa¿a, ¿e s³oñ z³apie siê sam, o ile tylko dobrze siê mu zap³aci

KONSULTANCI
Nigdy w ¿yciu na nic nie polowali i nie bed± polowaæ, ale za to oferuj± swe us³ugi jako doradcy dla poluj±cych

POLITYK
Tak¿e nie ³apie s³oni, ale podzieli siê s³oniami, które z³apa³e¶ z lud¼mi, którzy na niego g³osowali

PRAWNIK
Nie ³apie s³oni, tylko dyskutuje z innymi PRAWNIKAMI, do kogo nale¿± pozostawione przez s³onie kupki

SPECJALISTA od PRAWA do PROGRAMÓW
Zwykle og³aszaj±, ¿e ca³e stado nale¿y do nich, jako dowód przedstawiaj±c szczególny wygl±d i zapach jednej z kupek

NACZELNY DYREKTOR
Organizuje szeroko zakrojon± politykê s³onilowstwa bazuj±c na za³o¿eniu,
¿e s³oñ to rodzaj szarej polnej myszy o du¿o grubszym g³osie

INSPEKTORZY UBEZPIECZENIOWI
Nie interesuj± siê s³oniami, ale pod±¿aj± za innymi my¶liwymi gromadz±c dowody,
¿e ich samochody by³y za³adowane niezgodnie z przepisami

HANDLOWIEC
Nie ³apie sloni, ale zajmuje siê uzgadnianiem kontraktów na dostawê s³oni
na dwa dni przed otwarciem sezonu polowañ

SPRZEDAWCA OPROGRAMOWANIA
£apie pierwsze napotkane zwierzê, wysy³a do klienta i wystawia rachunek za s³onia
wroclove
Kawa³ spiskowy:
Spotyka siê Putin z Miedwiediewem.
- S³uchaj Dmitrij, trzeba co¶ zrobiæ z tymi ró¿nicami w czasie, bo same gafy strzelam. Na przyk³ad dzwoniê do Prezydenta Chin, ¿eby mu z³o¿yæ ¿yczenia urodzinowe, a on mi mówi, ¿e to dopiero jutro.
Przerywa mu Miedwiediew:
- To jeszcze nic W³adimir, ja dzwoniê do Tuska, ¿eby z³o¿yæ kondolencje, a on mi mówi, ¿e jeszcze nie wystartowali!

i nie:

Kowalski wraca do domu z pracy, ma ju¿ usi±¶æ przed telewizorem, ale s³yszy charakterystyczne odg³osy dobiegaj±ce zza ¶ciany od s±siada.
- Ten s±siad zaczyna mnie ju¿ wpieniaæ! Idê mu powiedzieæ, ¿eby ciszej puka³ te swoje panienki!
- Mama chcia³a mu to samo powiedzieæ z godzinê temu - mówi Jasio.
- I co, powiedzia³a? - pyta ojciec.
- Nie wiem, jeszcze nie wróci³a...
wroclove
I co by³ wczoraj u Was Miko³aj?
Dzisiaj kawa³ o Miko³aju dla tych co nie dostali prezentu lub byli niegrzeczni i dostali rózge;)

Dzieci wybieraj± zawody aktorek, piosenkarzy, stra¿aków, policjantów, itp. Tylko Ja¶ mówi, ¿e chcia³by zostaæ ¦wiêtym Miko³ajem.
- Czy dlatego Jasiu, ¿e roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, ¿e pracuje raz w roku

¦w. Miko³aj przyjecha³ do Etiopii i rozmawia z dzieæmi:
- Dzieci, a czemu wy takie chude jeste¶cie?
- Bo nie jad³y¶my od miesi±ca!
- Co! Jak nie jad³y¶cie, to nie bêdzie prezentów!!!

Dlaczego Miko³aj jest zawsze u¶miechniêty? Jako jedyny zna adresy wszystkich grzesznych dziewczynek...
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc