2016.03.19 - Sommer Residence

Last updated on 7 years ago
Highlander
Po¿egnanie zimy czyli Gabi w Kuniowie ;)

Wybieram siê samochodem. Mam od 4 do 6 wolnych miejsc w aucie. Przejazd na trasie Wroc³aw - Kuniów - Wroc³aw po kosztach paliwa.

Godzina wyjazdu i powrotu zale¿na od opcji jak± wybior± chêtni.
Koszt wej¶ciówki na noc saunow± to 95 z³. Wej¶ciówka uprawnia do zni¿ki za nocleg w hotelu. Pokój jednoosobowy 120 z³ zamiast 160 z³.
Zarezerwowa³em domek 4 osobowy w cenie 480 z³ oraz 4 wej¶ciówki na nockê.

W opcji z noclegiem (domek), wyjazd by³by z Wroc³awia oko³o 14. Wyjazd z Kuniowa w niedzielê ok. 9 (po ¶niadaniu, wliczonym w cenê domku).
W opcji bez noclegu wyjazd z Wroc³awia oko³o 18. Wyjazd z Kuniowa zaraz po nocce.

Liczy siê kolejno¶æ zg³oszeñ, z tym ¿e zg³oszenia z noclegiem w domku maj± priorytet.
Na zg³oszenia oczekujê do koñca niedzieli, do 13 marca. W poniedzia³ek muszê potwierdziæ lub odwo³aæ rezerwacjê.
Trojan
W cenie biletu:

Impreza od godziny 19:00 do rana
* Imprezowe, aromatyczne seanse saunowe
* Zabawy
* 7 ró¿nych tematycznie saun
* BEZ LIMITU napoje niegazowane i herbata
* BEZ LIMITU bufet z ciastkami i przek±skami
* 2 ciep³e kolacje w formie szwedzkiego sto³u z sa³atkami
* 0,5L Wyborowej lub 5 piw 0,5L


To 0,5L Wyborowej lub 5 piw 0,5L trochê mnie zdziwi³o -co¶ mi to nie bardzo pasuje do saunowania
Highlander
Mo¿esz skonsumowaæ ju¿ po saunowaniu :)
Turysta
Tematyczne te sauny mo¿e i s±, ruska banja najlepsza o ile znów nie bêdzie "zalana" ;)
Do¶æ s³aba parówka ot i ca³a "ró¿norodno¶æ" 7 saun...
Ciekawe czy peeling na nockach jest dodatkowo p³atny je¶li w ogóle jest oferowany?

Musz± jeszcze zrobiæ akustykê jak nale¿y bo to co odbywa siê do tej pory to tr±ca tabletem.
Reasumuj±c cena stanowczo za wysoka, porównuj±c atrakcie Aquadromu w tej samej cenie Kuniów wypada blado. Jest wiêcej czasu ale w praktyce nie ma gdzie go spo¿ytkowaæ no chyba, ¿e w wypoczywalni na górze :P
indywidualismus
Sza³u nie ma z zainteresowaniem. My byli¶my dopiero co, w pi±tek. Moja ukochana mówi, ¿e dla niej za ciemno, taki mroczny klimat, schody s³abo widaæ.Mo¿e na wiosnê bêdzie lepiej, ja¶niej, zewnêtrzny basen nie bêdzie mrozi³ nabia³u...
Highlander
Ja tam siê wybieram. Jakby co ;)
Trojan
@HIghlander Ty zawsze odwrotnie ni¿ my !! a na spotkania opolskie to czemu z nami siê nie wybra³e¶?

Masz przecieki kto na festiwal do WPW przyjedzie w kwietniu ? o machaj±cych oczywi¶cie chodzi
Highlander
He, he, no tak to siê ju¿ uk³ada w kalendarzu :)

Nie wiem kto bêdzie, bo Joanna zaprosi³a bardzo wielu saunamistrzów, ale wiem na pewno ¿e nie bêdzie Damiana z Binkowskiego.

Po³±czony z March 20 2016 15:25:13:
No i byto super, zgodnie z oczekiwaniami. Sporo seansów w wykonaniu Gabi i jej kolegi z Aquadromu- Mariusza. Marcin i Basia(?) tê¿ machnêli seanse. Od 19 do 4 rano zabawa by³a przednia. ¯arcia nie do przejedzenia.
Warto by³o.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc