Konkurencja dla WPW

Last updated on 8 years ago
Trojan
"Marokañska Noc Saunowa" na Teatralnej to wydarzenie wyj±tkowe w swoim rodzaju. W pi±tkowy wieczór wraz z zespo³em BALAFON BROTHERS odbêdziemy muzyczn± podró¿ na afrykañski l±d. Wnêtrza Saunarium i Basenu wype³ni± d¼wiêki orientalnej muzyki, a zmys³owe nuty zapachowe zrelaksuj± wasze cia³a i ukoj± dusze. Ceremonie zapachowe przeprowadz± nasi saunamistrzowie - delikatna Marika oraz ognisty Marcin. Muzyczn± podró¿ dope³ni pokaz tañca brzucha w wykonaniu grupy AN NAJMA.

Zaserwujemy dla Was przek±ski i napoje w marokañskim stylu oraz wprowadzimy Was w ¶wiat kosmetyków "czarnego l±du"

Zapraszamy na klimatyczn± noc pe³n± wra¿eñ rodem z Dalekiego Wschodu!

Ps. Nie zapomnijcie strojów k±pielowych (bêdzie dla Was dostêpny basen). Czepki nie s± obowi±zkowe.

Bilet 100 z³/osoba (ilo¶æ miejsc ograniczona)


www.spa.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/01/Maroko-e-mail.jpg
Highlander
¯adna konkurencja, raczej uzupe³nienie. Trochê drogo... Ale mo¿e siê skuszê, nigdy nie by³em w saunarium na Teatralnej. Ponoæ sauenka jest tak ma³a, ¿e saunamistrz z niej wystaje podczas ceremonii...
yemoo_
To ju¿ mogli zrobiæ tak ¿eby na basenie te¿ by³a strefa nagosci. Wtedy relaksik w pe³ni.
arabeska
Nie skusi³abym siê na noc na Teatralnej choæby bilet kosztowa³ i 20 z³. Godna polecenia jedynie parowa. Fiñska maleñka na max 10 osób, jakuzzi trudno nazwaæ jakuzzi bo to raczej stoj±cy zbiorniczek w którym woda od czasu do czasu plumka jakby kto¶ b±ka pu¶ci³ :( co tam robiæ tyle godzin! jak dla mnie jest to miejsce na max 1,5 h pobyt. Aquapark wci±¿ bezkonkurencyjny je¶li chodzi o ofertê.
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
indywidualismus
Trochê poprê Arabeskê. Sauna fiñska to nieporozumienie, jacuzzi jest zwyczajnie zepsute - przepraszam, wyremontowane. Dawny basen z gor±c± wod± jest basenem z letni± wod±. Owszem, zabytkowe, stuletnie wnêtrze, mahoniowe kabiny z szafkami maj± swój urok, ale to nie muzeum...
Jak zrobi± strefê nago¶ci na basenie w czasie takiej imprezy, to mo¿na pomy¶leæ. Inaczej szkoda stówy!

Po³±czony z February 16 2016 12:27:32:
Uwaga, uwaga!
Interweniowa³em na ich Fb i nie wiem czy specjalnie dla mnie czy nie, ale ZMIENILI ZASADY !! Nagle siê okazuje, ¿e stroje na basenie NIE BÊD¡ obowi±zkowe!!
Co Wy na pomys³ przyj¶cia jak±¶ grup± i rozkrêcenia imprezy??
Opinii o jacuzzi nie zmieniam, ale go³y basen to ju¿ co¶!
Nie wiem jak Wam, ale mnie ju¿ wcale nie przeszkadza³aby obecno¶æ osób w strojach na basenie. Proponujê jeszcze wej¶æ na stronê wydarzenia na Facebook'u (kto inny ni¿ ja) i popytaæ. Mo¿emy stworzyæ tzw. masê krytyczn± i sie dobrze bawiæ.
Bêdzie odzew ??
Turysta
Jeszcze nie tak dawno w jaccuzi obowi±zywa³y stroje k±pielowe a teraz nawet basen udostêpniaj± golasom...
Chyba lokalna konkurencja zmusi³a SPA do tak "drastycznej" zmiany... wszak do 1 kwietnia sporo czasu :)
Inicjatywa przednia Indi, ale cena dla mnie wci±¿ zaporowa. Stówa za 4h p³ywania w basenie w "jedynce" (pozosta³e to pora¿ka)plus sauna parowa? Chêtnie ale gdy kto¶ za³o¿y za mnie :)
Trojan
No nie mogê :) Indywidualismus napisa³ i rzeczywi¶cie zaraz po po¶cie zmienili zasady :) jak Arabeska pisa³a w takiej samej sprawie do WPW to ¿adnego efektu nie by³o

Stówa za 4 h drogo ale temat do przedyskutowania
ckwrc
No moi drodzy, my wybraæ siê niestety nie mo¿emy, ale dla przyzwoito¶ci kto mo¿e to powinien i¶æ. Jak im siê impreza op³aci to mo¿e wejdzie na sta³e do kalendarza ;)

Nie narzekaæ tylko korzystaæ!
Elavi
Super indywidualismus!
Pozazzdro¶ciæ mogê wzystkim którzy s± na miejscu! Gdybym tam by³a na pewno skorzysta³abym z tak dobrej propozycji.

SPA na teatralnej dopiero wprowadza Noce Saunowe, wiêc wybaczcie im te ceny. My¶lê, ¿e badaj± rynek. Super, ¿e poszli na rêkê nudystom :D
indywidualismus
Oczywi¶cie Turysto i Trojanie, ¿e to nadal drogo, ale powiedzcie, gdzie noce saunowe s± tañsze?? W Termach Rzymskich, gdzie trzeba jeszcze 200 km dojechaæ?
No i tu uwzglêdniony jest posi³ek oraz wystêpy, wiêc jest to bardziej korzystna oferta ni¿ tam, gdzie jest to tylko sauna. Sam nie wiem, czy bêdziemy, zale¿y to od mojej kobiety :-) ale je¶li mamy stwarzaæ gdzie¶ naturystyczny klimat, to kiedy mamy to robiæ, je¶li nie wtedy??
A o zmianie zasad "specjalnie dla mnie" to raczej ¿art - choæ wcze¶niej pisali: we¼cie stroje", teraz pisz±:" stroje nieobowi±zkowe, mo¿na siê k±paæ bez nich"
Zachêcam do przemy¶lenia sprawy oraz przedyskutowania, np. w Kuniowie, przy dobrym piwie :-)
nagi
Faktycznie po Twojej interwencji dopuszczaj± nago¶æ na basenie podczas tej imprezy. Super sprawa :) Mo¿e warto siê tam wybraæ???
Trojan
@Highlander donosz± ,¿e by³e¶ - gdzie jaka¶ relacja????????????????????????
Highlander
No jak nie widaæ, to nie ma :D

Po³±czony z February 27 2016 16:46:05:
Impreza ogólnie udana :) Kameralna jak i kameralne jest samo Saunarium w tym obiekcie. By³o ok. 30 osób, co przy saunie do seansów na 15 miejsc siedz±cych, by³o ilo¶ci± optymaln±. Jako, ¿e to pierwsza impreza tego typu w Centrum SPA, da³o siê wyczuæ na pocz±tku pewne skrêpowanie uczestników, ale wspólne zajêcia podczas nocy trochê osób zintegrowa³o :)
W czasie nocy mieli¶my nieograniczony dostêp do strefy Saunarium i rewelka, do basenu nr 1 gdzie mogli¶my siê pluskaæ bez strojów k±pielowych. Dos³ownie kilka osób wola³o stroje k±pielowe, a pewna m³oda para, po pierwszej k±pieli w stroju, na drug± wybra³a siê ju¿ bez strojów :D
By³y dwa pokazy, na basenie, tañców orientalnych w wykonaniu 3 uroczych tancerek. Dziewczyny z obs³ugi strefy te¿ by³y ubrane w tym klimacie co siê ¶wietnie uzupe³nia³o. W klimacie by³y te¿ serwowane przek±ski i napoje. By³a te¿ muzyka, na basenie z pendrive, ale w strefie na ¿ywo. Niestety, przez wiêkszo¶æ czasu by³a za g³o¶na jak na strefê saunarium nie mówi±c ju¿ o pokoju wypoczynku.
Seanse by³y 4 i to specyficzne, charakterystyczne dla tego obiektu. Sk³ada³y siê z 3 czê¶ci: 5 minut intensywnego seansu i 5 minut przerwy na sch³odzenie a potem powrót do sauny i znów 5 minut intensywnego naparzania. Sauna jest niewdziêczna je¶li chodzi o naparzanie. Owszem, kamienie bardzo wyra¼nie oddaj± ciep³± parê na uczestników, ale warunki do machania pozwalaj± tylko na "helikopter" i "spadochron" w±skim rêcznikiem.
Ewenementem by³y miejsca stoj±ce! na niektórych seansach nawet do 8 osób sta³o pod ¶cianami i drzwiami. Wydaje mi siê to niepotrzebne. W zupe³no¶ci powinno wystarczyæ 15-18 siedz±cych osób. Dla bezpieczeñstwa i komfortu saunuj±cych.
Je¶li chodzi o poprawne saunowanie, to tylko raz widzia³em dziewczynê w stringach w saunie, ale by³o to pomiêdzy seansami. Z kultur± bardzo ¶rednio. Saunuj±cy korzystali wzorowo z pryszniców i zbiorników wodnych ale w saunie by³o znacznie gorzej. na pocz±tku nie by³o pouczeñ Saunamistrzów (Marcin i Marika) w tej kwestii, przez co kilka osób siedzia³o ze stopami na deskach. Jedna z dziewczyn pod wp³ywem gor±cej pary wyci±gnê³a rêcznik spod po¶ladków, ¿eby okryæ nim g³owê i twarz. Ale po zwróceniu uwagi przywróci³a rêcznik na w³a¶ciwe miejsce :)
Generalnie w samych saunach atmosfera by³± integracyjna i ludzie siê dobrze bawili. I dobrze, bo noc saunowa od tego jest.
Wracaj±c jeszcze do basenu, sporo osób z niego korzysta³o, ale tak ma³o integracyjnie. Za³atwi³em pi³kê do basenu, ale nie by³o chêtnych do grania. Dopiero przed koñcem imprezy najpierw w 4 osoby a potem nawet w 6 grali¶my sobie w pi³kê bawi±c siê jak du¿e dzieci. I o to chodzi, o to chodzi :D Aquadromowcy wiedz± o co kaman :D Nawet dostali¶my 30 minutow± dyspensê od organizatorów po oficjalnym zakoñczeniu imprezy. Niestety, zabawê wcze¶niej brutalnie nam przerwano, gdy¿ poproszono osoby, które pozostawi³y samochód na parkingu o jego opuszczenie :( No trudno, dokoñczymy zabawê na nastêpnej nocy, bo s³ysza³em, ¿e nocki saunowe maja wej¶æ w tym obiekcie na sta³e do oferty i bêd± raz na 2 lub 3 miesi±ce.
A wiêc mam nadziejê, ¿e na nastêpnej tak¿e bêdê :D
Mia³em te¿ przyjemno¶æ rozmawiaæ z szefow± obiektu, która uczestniczy³a w imprezie i przekaza³em jej wszystkie swoje uwagi. Obieca³a, ¿e postara siê je wyeliminowaæ na przysz³o¶æ.
wroclove
I to jest wyczerpuj±ca relacja:). A wiêcej tam naszych nie by³o???
Highlander

Quote

wroclove napisa³(a):

I to jest wyczerpuj±ca relacja:). A wiêcej tam naszych nie by³o???

By³ indywidualismus ze "swoj± kobiet±". Reszta siê nie zachêci³a jak widaæ.
indywidualismus
Tak, by³em. Co znaczy ze "swoja kobiet±" w cudzys³owie?? :o Z ¯ON¡ by³em!! Kobiet mam wiele - ¿onê tylko jedn± :)
Potwierdzam relacjê Highlandera. Nie wiem, co jeszcze dodaæ, mo¿e to, ¿e by³o sporo kobiet, wcale nie mniej ni¿ panów i to czêsto bez pary, co nie jest przecie¿ czêste w saunach. Z reszt± dziewczyny tañcz±ce brzuchem te¿ siê pod koniec przy³±czy³y do saunowania i ogólnie by³o przyjemnie. ¯eby te¿ tej sauny fiñskiej nie spieprzyli jak j± remontowali (mo¿na by³o gdzie indziej postawiæ, wiêksz±). Nie tanio, ale przyjemnie by³o. Pozdrowienia dla tych, co nie byli ;)
Highlander
W cudzys³owie, bo to by³ cytat jednej z Twoich poprzednich wypowiedzi :D
wroclove

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Tak, by³em. Co znaczy ze "swoja kobiet±" w cudzys³owie?? :o Z ¯ON¡ by³em!! Kobiet mam wiele - ¿onê tylko jedn± :)
Potwierdzam relacjê Highlandera. Nie wiem, co jeszcze dodaæ, mo¿e to, ¿e by³o sporo kobiet, wcale nie mniej ni¿ panów i to czêsto bez pary, co nie jest przecie¿ czêste w saunach. Z reszt± dziewczyny tañcz±ce brzuchem te¿ siê pod koniec przy³±czy³y do saunowania i ogólnie by³o przyjemnie. ¯eby te¿ tej sauny fiñskiej nie spieprzyli jak j± remontowali (mo¿na by³o gdzie indziej postawiæ, wiêksz±). Nie tanio, ale przyjemnie by³o. Pozdrowienia dla tych, co nie byli ;)

Fajna ta dewiza z ¯ON¡;). Ale to tylko ma³a dygresja bo ja tu chcê napisaæ ¿e nie tylko jedna konkurencja jest ale inna powstaje:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/wokol-wroclawia/a/tuz-pod-wroclawiem-powstaje-nowy-aquapark-zobacz,9437902/
mo¿e bêdzie normalnie:)
Highlander
Bêdê wiedzia³ pod koniec marca, umówi³em siê na rozmowê z zarz±dc±.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc