23 kwietnia XVI Noc Naturystów na Fali

Last updated on 7 years ago
bogdans
23 kwietnia XVI Noc Naturystów na Fali prawdopodobnie od 21:15 do 1:30
Regulamin tak jak poprzednio zobowi±zuje do przybycia w parze, single jedynie na podstawie pisemnej opinii wydanej przez parê, ostatnio jeszcze dodatkowo sprawdzano czy para podpisa³a zgodê wiêc tutaj proszê na to braæ poprawkê.
Osoby niepe³noletnie te¿ tylko od 16 roku ¿ycia i za zgod± rodziców, chyba, ¿e jaka¶ m³odociana para wygl±da na wiêcej bo dowodu nie wo³aj± :) basen nie chce mieæ problemów tak jak przy której¶ z pocz±tkowych imprez. prawnie nikt nie mo¿e tutaj zarzuciæ je¶li by³yby dzieci, ale niezdrowy szum jest w mediach, wiec proszê na ten temat siê nie rozwodziæ bo to jest ju¿ postanowione i na razie temat jest nie do przej¶cia.
Co do par to te¿ tego nie pochwalam, ale niestety na razie nawet w Czechach imprezy upadaj± wiêc cieszmy siê, ¿e mamy chocia¿ tê jedn±.
Wg mnie najlepszym rozwi±zaniem jest wybranie opcji ca³odniowego pobytu. Od 14 powinien byæ ju¿ Maciek z Przemkiem i zaczn± robiæ naparzania, jeszcze bêdê do Maæka dzwoni³ w tej sprawie aby potwierdzi³ godzinê.
Wej¶cie od 21 wi±¿e siê z czekaniem o ogromnej kolejce. Najgorzej maja ci co chc± bilety kupiæ dopiero przed imprez± bo nie ma mo¿liwo¶ci dokonaæ tego przed 21. ostatnio zg³asza³em ten problem, ale w±tpiê aby co¶ tutaj poprawiono.
http://www.aquapark.lodz.pl/?news_id=575
piorko666
No i super. Trzeba wklepaæ w kalendarz by nie zapomnieæ. Hmmm i znale¼æ jaka¶ dziewczynê.

A kto¶ z forum siê wybiera na Falê???
bogdans
Niestety tym razem nie dam rady :/ ca³y weekend mam zajêty :/
Dzisiaj na saunie ze znajom± siê umówi³em ju¿ na nockê, przyjecha³em do domu i okaza³o siê, ¿e mam imprezê handlow± u siebie, na której muszê byæ :/
piorko666
To niedobrze bardzo nie dobrze.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc