News

Grzybowo 2014

Podróż naturysty nad morze i całej jego rodziny to jak do tej pory najpopularniejszy sposób spędzenia wakacji na nagiej plaży w naszym kraju. Zazwyczaj naturyści starannie wybierają lokalizację miejsca na swój wypoczynek. Ważne jest aby w...
August 05 2014

SNP - REAKTYWACJA?

Na stronie Nasza Naturystyczna Strona toczy się ciekawa dyskusja na temat zalegalizowania Stowarzyszenia Naturystów Polskich co myślę też nas powinno zainteresować bo za czasów świetności ruchu naturystycznego w Polsce, Wrocławski Oddział SNP...
February 05 2007

Statystyki 2013

   Na zakoñczenie roku 2013, postanowi³em podaæ trochê statystyk zwi±zanych z dzia³alno¶ci± naszej strony. Jak na razie s± to suche liczby. Za ogólne podsumowanie mo¿e zabiorê siê kiedy indziej. A wiêc: Na koniec 2013 roku mamy zarejestrowanych...
December 27 2013

Podsumowanie 2008

Minê³y ¶wiêta, zbli¿a siê wielkimi krokami Nowy 2009 rok. Jaki by³ ten mijaj±cy dla wroc³awskich naturystów? Z perspektywy prawie czterech lat prowadzenia strony i wcze¶niejszej obserwacji ¶miem stwierdziæ, ¿e jest coraz lepiej. W szczególno¶ci...
December 29 2008

Naturystyczna Edukacja

W rodzinach, gdzie praktykuje siê naturyzm, rodzice s± pewni, ¿e ich dzieci s± ubezpieczone od wczesnych ma³¿eñstw i niebezpiecznych p³ciowych kontaktów w m³odzie¿owym wieku. Nie jest sekretem, ¿e dla pewnych ma³¿onków, którzy prze¿yli...
February 01 2009

Panderosa Sun Club

 Ponderosa Sun Club po³o¿ony jest w USA w stanie Indiana w wiejskiej miejscowo¶ci Roselawn. Oko³o 50 mil na po³udniowy wschód od Chicago, Illinois, i oko³o 70 km na pó³noc od Indianapolis, Indiana. (Dwa km na zachód od Interstate 65 i pó³...
June 24 2014

Dziennik naturystów

  W naszym Klubie dostêpny jest do obejrzenia, stary, pe³nometra¿owy, fabularny film o nudystach z lat 60-tych. Fajny film, stary ale jary, który pozwoli ci na chwilê przenie¶æ siê w czasy naturyzmu piêædziesi±t lat wstecz.  Redaktor...
January 23 2014

Klub u¿ytkownika

Nie wiem czy pamiêtacie, ale jaki¶ czas temu dyskutowali¶my na temat dostêpno¶ci tre¶ci naszej strony dla przypadkowych internautów. Rozmowê mo¿na znale¼æ na naszym Forum. ¯e nie wszyscy uczestnicz± aktywnie w dyskusji, uruchomiona zosta³a...
January 25 2011

Dzieñ Kobiet 2014

Drogie Panie ! Z okazji tego szczególnego dnia, Dnia Kobiet.Chcieliby¶my ¿yczyæ Wam wszystkiego najlepszego. ¯yczymy spe³nienia wszystkich marzeñ, zarówno tych malutkich, jak i tych wielkich. Pamiêtajcie, ¿e ¶wiat bez kobiet nie mia³by...
March 08 2014

Kompas naturysty

  Zaciekawiony krótk± wypowiedzi± Kasia_i_Karol_WR o Nudist compass, postanowi³em sprawdziæ bli¿ej co to jest, a raczej przypomnieæ sobie, bo jak siê okaza³o mia³em nawet wgran± t± aplikacjê na tablecie jaki¶ czas temu. O ile sobie przypominam...
December 16 2013

Pla¿e w Bu³garii

  Je¶li zdecydujesz siê zasmakowaæ uroku naturystycznych pla¿ w Bu³garii, to twoje oczekiwania spe³ni± siê za spraw± licznych pla¿, które otocz± ciê atmosfer± ca³kowitego spokoju. Na pla¿ach tych, opalisz cia³o do ostatniego centymetra,...
December 01 2014

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc