News

Statystyki 2013

   Na zakoñczenie roku 2013, postanowi³em podaæ trochê statystyk zwi±zanych z dzia³alno¶ci± naszej strony. Jak na razie s± to suche liczby. Za ogólne podsumowanie mo¿e zabiorê siê kiedy indziej. A wiêc: Na koniec 2013 roku mamy zarejestrowanych...
December 27 2013

Do dzisiaj jest tajemnic±

  Kto pierwszy wpad³ na pomys³, aby p³ywaæ w ubraniach - do dzisiaj jest tajemnic±. Od tego czasu ludzie z przera¿eniem zaczêli siê wstydziæ niektórych czê¶ci swojego cia³a - absolutnie niewyt³umaczalne spo³eczne zjawisko. Dlatego te¿...
March 29 2015
Naturyzm na Parówka.pl

Naturyzm na Parówka.pl

Na wielotematycznym forum dyskusyjnym parowka.plmożna znaleźć kilkanaście postów na temat naturyzmu. Daty pisanych postów są trochę stare ale nie tracą tematycznie do dzisiaj na aktualności. Może ktoś znajdzie coś dla siebie do poczytania,...
April 13 2008

Kompas naturysty

  Zaciekawiony krótk± wypowiedzi± Kasia_i_Karol_WR o Nudist compass, postanowi³em sprawdziæ bli¿ej co to jest, a raczej przypomnieæ sobie, bo jak siê okaza³o mia³em nawet wgran± t± aplikacjê na tablecie jaki¶ czas temu. O ile sobie przypominam...
December 16 2013

Blokada witryny w Google

Około dwa tygodnie temu doznałem niezłego stresu gdy dostałem maila od firmy Google, w którym zostałem poinformowani, że witryna Naturyzm Wrocław którą zarządzam została uznana za niebezpieczną dla użytkowników i częściowo zablokowana...
September 15 2008

Konkurs

 Do wygrania fotograficzny aparat o warto¶ci 3.500 z³, u¶ci¶niêcie d³oni oraz dzieñ na planie filmowym naszego dokumentu w¶ród przesympatycznej ekipy realizacyjnej. Znajdziemy dla Ciebie zajêcie, tak aby¶ poczu³(a) swój wk³ad, na pewno...
September 24 2013

Naturyzm na Florydzie

Je¿eli bêdziecie kiedykolwiek na Florydzie to odwied¼cie koniecznie tamtejsze naturystyczne kluby. S³oñca tutaj nie brakuje przez ca³y rok a odpoczynek bez ubrania jest tutaj akceptowan± form± wypoczynku i jest coraz bardziej popularnym sposobem...
April 01 2014

Podsumowanie 2008

Minê³y ¶wiêta, zbli¿a siê wielkimi krokami Nowy 2009 rok. Jaki by³ ten mijaj±cy dla wroc³awskich naturystów? Z perspektywy prawie czterech lat prowadzenia strony i wcze¶niejszej obserwacji ¶miem stwierdziæ, ¿e jest coraz lepiej. W szczególno¶ci...
December 29 2008

Naturystyczna Edukacja

W rodzinach, gdzie praktykuje siê naturyzm, rodzice s± pewni, ¿e ich dzieci s± ubezpieczone od wczesnych ma³¿eñstw i niebezpiecznych p³ciowych kontaktów w m³odzie¿owym wieku. Nie jest sekretem, ¿e dla pewnych ma³¿onków, którzy prze¿yli...
February 01 2009

SNP - REAKTYWACJA?

Na stronie Nasza Naturystyczna Strona toczy się ciekawa dyskusja na temat zalegalizowania Stowarzyszenia Naturystów Polskich co myślę też nas powinno zainteresować bo za czasów świetności ruchu naturystycznego w Polsce, Wrocławski Oddział SNP...
February 05 2007

Panderosa Sun Club

 Ponderosa Sun Club po³o¿ony jest w USA w stanie Indiana w wiejskiej miejscowo¶ci Roselawn. Oko³o 50 mil na po³udniowy wschód od Chicago, Illinois, i oko³o 70 km na pó³noc od Indianapolis, Indiana. (Dwa km na zachód od Interstate 65 i pó³...
June 24 2014

Dziennik naturystów

  W naszym Klubie dostêpny jest do obejrzenia, stary, pe³nometra¿owy, fabularny film o nudystach z lat 60-tych. Fajny film, stary ale jary, który pozwoli ci na chwilê przenie¶æ siê w czasy naturyzmu piêædziesi±t lat wstecz.  Redaktor...
January 23 2014

Klub u¿ytkownika

Nie wiem czy pamiêtacie, ale jaki¶ czas temu dyskutowali¶my na temat dostêpno¶ci tre¶ci naszej strony dla przypadkowych internautów. Rozmowê mo¿na znale¼æ na naszym Forum. ¯e nie wszyscy uczestnicz± aktywnie w dyskusji, uruchomiona zosta³a...
January 25 2011

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc