News

Sportwerk: wra¿enia

Wiêc tak... byli¶my sobie dzisiaj w Sportwerku na Kozanowie. Podzielê siê tutaj wra¿eniami z tymi, co tam jeszcze nie byli. Pani z obs³ugi na parterze uprzejma. Suszarka w ³azience ma ruchom± koñcówkê na wê¿u - ³atwo wysuszyæ w³osy. Saunarium...
March 03 2011
Ole¶nicki park wodny "Atol"

Ole¶nicki park wodny "Atol"

Dzisiaj bêdzie krótko i wêz³owato: Wypatrzyli¶my z ma³¿onk± co¶ takiego, jak Atol w Ole¶nicy. Gestapowski regulamin nas zaskoczy³, w zwi±zku z czym wykonali¶my telefon do wy¿ej wspomnianej instytucji. Rozmawia³a ¿ona. Z jej relacji wynika³o,...
March 03 2011

Klub u¿ytkownika

Nie wiem czy pamiêtacie, ale jaki¶ czas temu dyskutowali¶my na temat dostêpno¶ci tre¶ci naszej strony dla przypadkowych internautów. Rozmowê mo¿na znale¼æ na naszym Forum. ¯e nie wszyscy uczestnicz± aktywnie w dyskusji, uruchomiona zosta³a...
January 25 2011

Miko³aj jest naturyst±

Jak siê dowiedzieli¶my z dobrze poinformowanych ¼róde³, Miko³aj specjalnie dla Was zosta³ naturyst± i pierwszy raz bêdzie rozdawa³ prezenty golasom w Miko³ajki w organizacyjnym stroju naturystów. Niestety jego partnerka ¦nie¿ynka dopiero...
December 04 2009

Zaorana ³±czka

Pod koniec wrze¶nia 2009 dostali¶my sygna³ od u¿ytkowników, ¿e czê¶æ naszej "m³odej" bo dwuletniej dopiero pla¿y naturystycznej zosta³a czê¶ciowo zaorana. Z pierwszych sygna³ów mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e ju¿ jest ca³kiem "po" naszej...
September 10 2009

Naturyzm w Chinach

Chiñskie w³adze otworzy³y oficjalny naturystyczny kurort. Chiñski o¶rodek znosi tym samym zakaz nagiej k±pieli na sze¶ciu s³ynnych nagich k±pieliskach "na górze Yupin w prowincji Sichuan, powiedzia³ w poniedzia³ek na stronie internetowej rz±du"...
June 12 2009

Naturystyczna Edukacja

W rodzinach, gdzie praktykuje siê naturyzm, rodzice s± pewni, ¿e ich dzieci s± ubezpieczone od wczesnych ma³¿eñstw i niebezpiecznych p³ciowych kontaktów w m³odzie¿owym wieku. Nie jest sekretem, ¿e dla pewnych ma³¿onków, którzy prze¿yli...
February 01 2009

Podsumowanie 2008

Minê³y ¶wiêta, zbli¿a siê wielkimi krokami Nowy 2009 rok. Jaki by³ ten mijaj±cy dla wroc³awskich naturystów? Z perspektywy prawie czterech lat prowadzenia strony i wcze¶niejszej obserwacji ¶miem stwierdziæ, ¿e jest coraz lepiej. W szczególno¶ci...
December 29 2008

Blokada witryny w Google

Około dwa tygodnie temu doznałem niezłego stresu gdy dostałem maila od firmy Google, w którym zostałem poinformowani, że witryna Naturyzm Wrocław którą zarządzam została uznana za niebezpieczną dla użytkowników i częściowo zablokowana...
September 15 2008
Naturyzm na Parówka.pl

Naturyzm na Parówka.pl

Na wielotematycznym forum dyskusyjnym parowka.plmożna znaleźć kilkanaście postów na temat naturyzmu. Daty pisanych postów są trochę stare ale nie tracą tematycznie do dzisiaj na aktualności. Może ktoś znajdzie coś dla siebie do poczytania,...
April 13 2008

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc