Kawa³

Last updated on 5 years ago
mauro
Przychodzi w¶ciek³a baba do dentysty, ¶ci±ga majtki i siada na fotel.
Zdumiony lekarz patrzy na kobietê i po chwili mówi:
- Pani szanowna ale ginekolog jest w gabinecie obok.
Baba patrzy m¶ciwym wzrokiem na stomatologa i wybucha krzykiem:
- Zak³ada³ pan mojemu staremu wczoraj sztuczn± szczêkê?
- Tak, zak³ada³em...
- To j± pan teraz wyci±gaj!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pani Ziuta schodzi po schodach z drugiego piêtra a pan Kaziu idzie do góry...
- Pani Ziuto ma pani majtki za³o¿one na lew± stronê...
- A po czym pan pozna³? Po szwie?
- Nie. Po kupie.....

Noc po¶lubna. Ch³opak ca³uje now± ¿onkê w czó³ko odwraca siê i zasypia. Zdziwiona ¿ona z pretensj± w g³osie zaczyna:
- Jak by³am panienk± to mamusia mnie przed snem zawsze przytuli³a, pog³aska³a, poca³owa³a....
M³ody ¿onko¶ wpó³zasypiaj±c odwaraca siê do ukochanej i mówi:
- Kobieto!!! Gdzie ja ci po nocy teraz matkê znajdê....

Przyszed³ zaj±c do lisicy i pyta:
- Lisioco dam ci 100 z³ czy mi siê oddasz?
- Za co ty mnie masz zaj±c? - warknê³a lisica.
- A za 200 z³ mo¿e siê oddasz? - pyta zaj±c. Lisica my¶li: - 200 z³ dobra rzecz ale bêdê wierna lisowi...
- A mo¿e za 2000 z³ mi siê oddasz? - zaj±c nalega... Lisia my¶li: - 2000 z³ to du¿a suma. Bêdzie przyjemnie i jeszcze 2000 bêdê mia³a... No i siê zaj±cowi odda³a...
Wieczorem przychodzi lis i pyta:
- By³ zaj±c?
- By³ .... odpowiada lisica...
- Odda³ po¿yczone 2000 tysi±ce?.....

- Panie dokorze mam od tygodnia taki problem....Przychodzê do domu w czwartek a ¿ona z jakim¶ facetem figluje w ³ó¿ku... Na mój widok mówi:
- Kochanie id¼ do kuchni i zrób sobie kawy. Nastêpnego dnia przychodzê do domu, ¿ona z tym samym facetem w ³ó¿ku i to samo mi mówi:
- Kochanie id¼ do kuchni i zrób sobie kawy. Sobota, niedziela to samo. W poniedzia³ek przychodzê do domu a ¿ona z tym facetem znowu w ³ó¿ku. Na mój widok mówi:
- Kochanie id¼ do kuchni i zrób sobie kawy... I w nastêpne dni to samo...
Lekarz: - Panie to panu adwokat jest potrzebny a nie lekarz....
- Ale ja siê chcia³em zapytaæ, czy takie ilo¶ci kawy nie s± szkodliwe?

- Jak to siê sta³o? - pyta ¿onê nagle zmar³ego mê¿a detektyw.
- A wie Pan co... Chcialam zrobiæ zupê kartoflan± na obiad. Pos³a³am mê¿a do piwnicy po ziemniaki i nagle s³yszê rumor. Jak ju¿ przybieg³am to m±¿ le¿a³ na dole schodów i ju¿ nie ¿y³...
- To straszne... I co pani robi³a?
- Zupê jarzynow±....

Lata 80-te. Przychodzi milicjant do baru.
- Poproszê frtyki!!!
- Ale¿ proszê pana, nie mamy ziemniaków....
- Nie szkodzi, zjem z chlebem...

Pyta kolega kolegê w pracy:
- A ty siê ze swoj± ¿on± kochasz czasami w tê drug± dziurkê?
- No co¶ ty? Durny? ¯eby w ci±¿ê zasz³a?

Hrabia puka do drzwi hrabiny:
- Hrabino azali¿ mogê wej¶æ?
- Wej¼ a zalisz...

Sêdzia pyta homoseksualistê w s±dzie:
- Dlaczego zgwa³ci³ pan tê biedn± zakonnicê?
- Proszê Wysokiego s±du my¶la³em, ¿e to zorro...

Prychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze tak mnie bol± jamniki, ale m±¿ mówi, ¿e to prostata...

Id± dwie kluski po stole. Z oddali przyglada im sie makaron. Kluski zajête sob± rozmawiaj±. Makaron odzywa siê do nich dono¶nym g³osem:
- A ja zaraz was zgwa³cê obydwie!!!
- Przecie¿ ty jeste¶ jeden a my dwie...
- Ale ja jestem makaron czterojajeczny...
mauro
Przychodzi baba do lekarza z przestrzelonym kolanem.
- Co siê pani sta³o?
- Chcia³am pope³niæ samobójstwo...
- W kolano?
- Przyjació³ka mówi³a mi, ¿e trzeba mierzyæ 2 palce poni¿ej piersi....
Rtoip
Mocne. Super. :D
mauro
Ch³opak z dziewczyn± wychodzi z kina. Jest zdziwiony i nieco zbulwersowany.
- My¶la³em, ¿e mnie trochê popie¶cisz w kinie....
- Przecie¿ ci przed chwil± zrobi³am lodzika - odpowiada roz¿alona dziewczyna.
- Mi?
Rtoip
Kolejny, zajefajny kawa³ek. :D
mauro
Wpada hrabia do domu i s³yszy, ¿e hrabina zabawia siê w sypialni z murgrabi±... Z zaciêt± min± wbiega do sypialni, chwyta za szablê wisz±c± na ¶cianie... Jedno celne ciêcie szast - prast, po czym dumny wo³a:
- Janie, przynie¶ proszê dla pana wacik, a dla pani korkoci±g...
twxy
Krwawe, nieprzyjemne ale mimo wszystko ¶mieszne:D
Jeszcze nie naturysta, ju¿ czê¶ciowo wroc³awianin Wink
Krzysiek66
Wychodzi dwóch facetów z kasyna gry. Jeden ca³kiem nagi a drugi elegancko ubrany. Ten nagi patrzy z podziwem na ubranego i mówi: Zenu¶ ja Ciebie podziwiam...Ty wiesz kiedy przestaæ....
Nero60
Przyjaciel to nie ten, który taszczy ciê z baru.
Ale ten, co czo³ga siê razem z tob±!


¦niadanie na kacu jest jak przeszczep,
mo¿e siê nie przyj±æ.Og³oszenie:
M³ody, przystojny, dobrze ubezpieczony pan z wykszta³ceniem wy¿szym i
dobrymi manierami.
Posiadam dwa najnowsze samochody, rodzinn± posiad³o¶æ i willê na
Karaibach. Nie szukam nic, ani nikogo...
Chwalê siê tylko...
Facet wybra³ siê na ryby. Gdy wyp³yn±³ ³odzi± w morze, z wody wynurza
siê rekin i ze z³owieszczym u¶miechem pyta:
- Co, na rybki?
- Na grzyby!! Jak Boga kocham ¿e na grzyby!!


- Masz jakie¶ hobby?
- Tak, lubiê ro¶linki
- A jakie?
- Chmiel, tytoñ, konopie...Sekretarka mówi do szefa:
- Albo zacznie mi pan wiêcej p³aciæ albo ja zacznê pisaæ pamiêtniki!


Rozmawia dwóch biznesmenów z zagranicy,
- Wie pan, w Polsce najlepiej jest inwestowaæ po cichu.
- Dlaczego?- pyta drugi
- Poniewa¿ trzeba uwa¿aæ na misie PANDA.
- Jak to na misie PANDA, a co to jest?
- No nie wie pan? PAN DA to siê za³atwi.Na przyjêciu ch³opak pyta dziewczynê:
- Czy mogê Ciê prosiæ do walca?
- Zg³upia³e¶? To ju¿ nie mia³e¶ czym przyjechaæ!Pewnej niezamê¿nej kobiecie zadano pytanie:
- Dlaczego nie ma pani mê¿a?
- A po co mi m±¿: mam psa, który warczy, papugê, która przeklina i
kocura, który w³óczy siê przez ca³e noce.- Czy wie pan czym siê ró¿ni pañska ¿ona od mojej?
- Nie.
- A ja wiem...


Definicja czasoprzestrzeni
- Na pocz±tku kobieta wymaga wiêcej czasu, a z czasem coraz wiêcej przestrzeni.Córeczka pyta mamê:
- Dlaczego wysz³a¶ za tatusia?
- Ty dziecko te¿ zaczynasz siê dziwiæ?


Kobieta i mê¿czyzna, którzy wcze¶niej siê nie znali, dostali miejsca w
tym samym przedziale poci±gu sypialnego.
Pocz±tkowo byli tym nieco zak³opotani, ale w koñcu uda³o im siê zasn±æ
- kobieta na górnym, mê¿czyzna na dolnym ³ó¿ku.
W ¶rodku nocy kobieta wychyla siê ze swojego pos³ania budzi mê¿czyznê:
- Przepraszam, ¿e przeszkadzam, ale jest mi potwornie zimno. Czy
móg³by mi pan podaæ jeden z tych zapasowych koców?
Mê¿czyzna z b³yskiem w oku odpowiada:
- Mam lepszy pomys³, udawajmy, ¿e jeste¶my mê¿em i ¿on±.
- Dlaczego nie? - odpar³a zaintrygowana kobieta.
- ¦wietnie, - ucieszy³ siê mê¿czyzna - No, to we¼ sobie sama.
wroclove
Tu te¿ co¶ trzeba zapodaæ po latach:)
W domu wariatów brakowa³o miejsca, wiêc w³a¶ciciel wymy¶li³ konkurs by ewentualnie zdrowego "wariata" wypu¶ciæ.
Kucharka poda³a wszystkim puste talerze.
W³a¶ciciel patrzy a tu wszyscy jedz± oprócz jednego wariata.
Postanowi³ wiêc wypu¶ciæ go do domu.
Podchodzi i mówi do niego:
- Proszê pana widzê, ¿e pan nie je, wiêc jest pan ca³kiem zdrowy.
Postanowi³em pana wypu¶ciæ, ale jeszcze rutynowe pytanie: dlaczego pan nie je?
Na to wariat odpowiada:
- Czekam, a¿ wystygnie bo nie chcê garde³ka poparzyæ.

Styczniowa nocka.
Mróz, ch³ód, du¿o ¶niegu.
Z lasu na polanê wyszed³ zaj±czek.
Patrzy, a tam pod sosenk± stoi zapomniany, ¶wi±teczny ba³wanek.
Nieco jednak sfatygowany, miot³a opadniêta, micha na g³owie przekrzywiona no i dla ¿artu kto¶ marchewkê zamiast jako nos, przyczepi³ mu w okolicach pasa.
Stan±³ zaj±czek, patrzy, my¶li... a ba³wanek na to:
- I co tak kombinujesz, brzydzisz siê?
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc