Pacjenci z kleszczami
Posted by Admin on June 01 2015 12:59:22

Znak ostrzegawczy przed kleszczami

Uwaga, borelioza! Pacjenci z kleszczami nawet w... penisach! Dziesiêciu pacjentów z tymi intruzami trafi³o tylko wczoraj do ambulatorium ³ódzkiego pogotowia. Dwóch m³odych ch³opaków mia³o te pajêczaki w... penisie. Przywie¼li je z wypadu weekendowego do lasu i na dzia³kê. Jeszcze innych kleszcze zaatakowa³y na spacerze w parku a nawet na skwerze przed domem. Kleszcze najczê¶ciej wk³uwaj± siê w rêce, nogi, po¶ladki i uszy ale coraz czê¶ciej atakuj± miejsca w intymnych miejscach cia³a.  Artyku³ zaproponowany przez Mirka.O 

Czytaj wiêcej:   http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3877449,uwaga-borelioza-pacjenci-z-kleszczami-w-penisach,id,t.html