Ukraina - moda na naturyzm
Posted by Admin on May 18 2015 22:31:36

Natury¶ci k±pi± siê w morzu

 

Na Ukrainie naturystyczna rekreacja staje siê coraz bardziej popularna. Jeszcze niedawno zwolennikami tego stylu ¿ycia byli ludzie mieszkaj±cy w wiêkszo¶ci miastach. Teraz moda na naturyzm rozprzestrzeni³a siê do o¶rodków wojewódzkich i powiatowych. Do niedawna natury¶ci z ¯ytomierza udawali siê na pla¿ê do Kijowa, teraz wybrali na swoj± pla¿ê lokalny kamienio³om.


Extended News

Natury¶ci podczas k±pieli w morzu

foto: top.rbc.ru

Naturystyczna rekreacja na Ukrainie staje siê coraz bardziej popularna. Jeszcze niedawno zwolennikami tego stylu ¿ycia byli ludzie mieszkaj±cy w miastach. Teraz moda na naturyzm rozprzestrzeni³a siê do o¶rodków wojewódzkich i powiatowych. Na przyk³ad, do niedawna natury¶ci z ¯ytomierza udawali siê na pla¿ê do Kijowa, ale teraz wybrali na swoj± pla¿ê lokalny wapienny kamienio³om.

Czêsto ludzie organizuj± siê w grupy w sieciach spo³ecznych i wyznaczaj± sobie miejsce i czas spotkania. Bardzo czêsto zmieniaj± lokalizacje spotkania co utrudnia ich ¶ledzenie przez policjê. "W Charkowie, by³y próby stworzenia pla¿y naturystów, ale wiêkszo¶æ tam przychodz±cych to byli tekstylni", - mówi jeden z mieszkañców Alexander. Ponadto policja regularnie fotografowa³a wczasowiczów, a potem ich szanta¿owa³a"

 "Jak do tej pory nie ma postêpu w tej sprawie, na przyk³ad: w Kijowie stosujemy dosyæ ulgowe postêpowanie. Pla¿a to miejsce publiczne i je¶li siê tam kto¶ rozbierze, a komu¶ z boku to bêdzie przeszkadzaæ, to musimy reagowaæ" - mówi zastêpca s³u¿by prasowej policji w Kijowie pani Olga. - Ale najprawdopodobniej, skoñczy siê to tylko rozmow± pouczaj±c±."

 Miejska policja nie zawsze jest przychylna naturystom. Wed³ug przewodnicz±cego organizacji naturystów w Kijowie pana Olka, dziesiêæ lat temu policja zatrzyma³a "dzieci s³oñca" i odwioz³a ich na posterunek policji. Tym razem, uda³o siê im unikn±æ kary z artyku³u za "chuligañstwo" "Ukraiñskie prawo nie przewiduje specjalnego prawa dla nudystów a publiczna nago¶æ uwa¿ana jest za zak³ócenie porz±dku publicznego i podlega karze grzywny w wysoko¶ci od 51 do 119 hrywien, lub zatrzymania do 15 dni."

 Pan Olek z zadowoleniem zauwa¿a, ze obecnie policja coraz mniej korzysta z tego artyku³u. "Tylko w samym Kijowie, s± tysi±ce fanów nagiego odpoczynku - mówi. - Ten ruch jest ogromny, bezsensowne s± walki z nami. W¶ród odwiedzaj±cych pla¿e naturystów s± ludzie m³odzi, w ¶rednim wieku, emeryci i nawet pary z dzieæmi. W ci±gu ostatnich trzech lat liczba niemal siê podwoi³a", - mówi z dum± przewodnicz±cy.

 W lecie odpoczywamy na pla¿y, zim± wynajmujemy baseny i sauny. Jednak adresy takich miejsc skrywane s± w ¶cis³ej tajemnicy - taki jest wymóg w³a¶cicieli obiektów. W najbli¿szej przysz³o¶ci nasza organizacja planuje z³o¿yæ pismo do w³adz miasta z zapytaniem o przyznanie wydzielonego miejsca na pla¿ê gdzie mogliby¶my siê spotykaæ bez konsekwencji prawnych. Ale obawiam siê ¿e bêd± od nas chcieli wysokiej zap³aty za dzier¿awê na któr± nie bêdzie nas staæ."

 Tymczasem w KP "Pleso", urz±d odpowiedzialny za utrzymanie wód, przyznaje ¿e wiedz± o istnieniu pla¿ dla naturystów w Kijowie i nie mieliby nic przeciwko temu aby natury¶ci byli gospodarzami jakiego¶ terenu, tym bardziej wiedz±c ¿e natury¶ci przywi±zuj± du¿± uwagê do ochrony ¶rodowiska naturalnego. "To w Rosji, nad jeziorami i rzekami znajduj± siê znaki ostrzegawcze, mówi±ce, ¿e nie mo¿na tam p³ywaæ bez ubrania. U nas na Ukrainie nie ma formalnego zakazu lub formalnej zgody na to zjawisko, wiêc sprawa jest otwarta" - mówi rzecznik "Plesko" pani Natalia.

Z powy¿szych wypowiedzi wnika ¿e sytuacja naturystów na Ukrainie jest zupe³nie podobna do tej w Polsce.