Stan umys³u
Posted by Admin on April 06 2015 14:48:50

Dziewczyna podziwia ¶wiat

 

Bycie nagim nie oznacza intencji seksualnych. To w³a¶nie w tym momencie wiêkszo¶æ ludzi nie mo¿e zrozumieæ ró¿nicy miêdzy, naturystycznym byciem nago a byciem nago w celu odbycia stosunku seksualnego. Taki stan rozumowania, podziela wiêkszo¶æ spo³eczeñstwa, w³±cznie z mediami. W rzeczywisto¶ci, to nie jest to samo.


Extended News

Dziewczyna ch³onie pozytywn± energiê z otoczenia

 

Jeste¶my naturystami z wielu ró¿nych powodów. Wiêkszo¶æ z nas zaczyna rozumieæ ¿e bez integracji, naturystyczna rekreacja nie ma sensu. Tym bardziej, ¿e czêsto nasze upodobanie nie znajduje akceptacji ze strony naszej rodziny czy znajomych. Czasami zdarza siê nam t³umaczyæ osobom postronnym setki razy definicje naturyzmu, ¿e nie jest to tylko rozbieranie do roso³u.

Zacznijmy od tego co tak naprawdê oznacza:

Naturyzm: to sposób spêdzania czasu bez odzie¿y w harmonii z natur±. Promowanie szacunku do przyrody, do siebie i innych. Nago¶æ:  bycie bez ubrania. Natura: nic innego jak ¶wiat wszystkich ¿ywych istot na ziemi wokó³ nas.  P³eæ:  fizyczna ró¿nica miêdzy mê¿czyzn± i kobiet±.

Bycie nagim nie oznacza intencji seksualnych. To w³a¶nie w tym momencie wiêkszo¶æ ludzi nie mo¿e zrozumieæ ró¿nicy miêdzy, naturystycznym byciem nagim a byciem nagim w celu odbycia stosunku seksualnego. Taki stan rozumowania, podziela wiêkszo¶æ spo³eczeñstwa, w³±cznie z mediami. W rzeczywisto¶ci, to nie jest to samo. Nago¶æ to nasz naturalny stan a akt seksualny, to dzia³anie które podejmujemy w celu przed³u¿enia gatunku ludzkiego. Nago¶æ nie oznacza automatycznie, ¿e masz zamiar anga¿owaæ siê w stosunek p³ciowy. Seksualno¶æ, to zupe³nie inny stan umys³u.

 

Je¿eli drogi czytelniku, masz jeszcze jakie¶ w±tpliwo¶ci, zapraszamy Ciê do lektury naszej strony. Je¶li bêdziesz mia³ jakiekolwiek pytania, nie wahaj siê do nas napisaæ. Znajdziesz tu grono do¶wiadczonych naturystów którzy udziel± Ci dodatkowych wyja¶nieñ lub informacji na temat naturyzmu.