Scrimshaw - motywy naturystyczne
Posted by Admin on March 14 2015 21:33:14

Naturystka wygrawerowana na kawa³ku ko¶ci

 

Dzisiaj nie bêdzie o saunach, o¶rodkach czy pla¿ach naturystów ale o... Scrimshaw na których mo¿na znale¼æ tak¿e i motywy naturystyczne. Co to takiego Scrimshaw? To sztuka umieszczania obrazów na k³ach, zêbach i ko¶ciach zwierz±t. Kiedy¶ popularne zajêcie marynarzy w czasie d³ugich rejsów. Dzisiaj technika ta u¿ywana jest do ozdabiania przedmiotów wykonanych z ko¶ci i poro¿a. 


Extended News

Naturystka wygrawerowana sztuk± Scrimshaw.

Dzisiaj nie bêdzie o saunach, o¶rodkach czy pla¿ach naturystów ale o... Scrimshaw na których mo¿na znale¼æ tak¿e i naturystyczne motywy.

 
Co to takiego Scrimshaw? To sztuka umieszczania obrazów na k³ach, zêbach i ko¶ciach zwierz±t. Jej pocz±tek to XVIII wiek i rozkwit przemys³u wielorybniczego. Kiedy¶ popularne zajêcie marynarzy po³awiaczy wielorybów. Tak wiêc, gdy na horyzoncie nie by³o ani jednego wieloryba, marynarze zajmowali siê wytwarzaniem drobiazgów z ko¶ci w czasie d³ugich rejsów. 

Prace by³y prymitywne, ¿eglarze nie mieli wiêkszych talentów artystycznych. Zdobienia wykonywali za pomoc± ig³y do ¿agli przy ¶wietle lampy naftowej, z której sadze u¿ywano równie¿ do przyciemniania rysunków.  Dzisiaj technika ta u¿ywana jest do ozdabiania przedmiotów wykonanych z k³ów s³onia i morsa, zêbów hipopotama i poro¿y ró¿nych zwierz±t. Ozdoby maj± ro¿n± tematykê, i zaspokoj± ka¿dego klienta czy kolekcjonera. Bardzo czêsto pojawiaj± siê motywy aktu, tego odwa¿nego jak i tego subtelnego. Przegl±daj±c internet wyszukali¶my kilka prac, które mo¿na powiedzieæ ¿e maj± motyw naturystyczny.  Te kilka zdjêæ pokazuje jak wygl±daj± takie prace. 

Wykonawców tej sztuki jest wielu ale my prezentujemy kilka prac wykonanych m.in przez  Borschova Alexandera, który cieszy siê du¿± popularno¶ci± w¶ród entuzjastów tej sztuki. Choæ jak sam przyznaje, daleko mu jeszcze do poziomu uznanych mistrzów.
Wed³ug Alexandera, sposób wykonania jest bardzo prosty i polega najpierw na wygrawerowaniu obrazu na wypolerowanej powierzchni, a nastêpnie na wcieraniu w zag³êbienia farby. W rzeczywisto¶ci, s± to do¶æ pracoch³onne i czasoch³onne prace, sprzê¿one z pewnymi szczególnymi trudno¶ciami. 


Pozosta³e prace i proces ich tworzenia mo¿ecie zobaczyæ na stronach autorów zdjêæ podanych pod newsem. Bêdziecie te¿ mieæ ¶wietn± okazjê do porozmawiania z nimi o szczegó³ach ich pasji. A mo¿e zamówicie co¶ dla siebie extra, bo zajmuj± siê nie tyko zdobieniem ko¶æi.  

Foto: alejanders.livejournal.com,   www.rlmagic.com,   www.sailorsdream.com

  

Naturystki wygrawerowane w sztuce scrimshaw.   Kobiety wygrawerowane w technice Scrimshaw 

Widok dwóch prac Scrimshaw na których s± naturystki.  Widok aktu kobiecego na wypolerowanej ko¶ci

Pami±tka wykonana z kawa³ka ko¶ci  Porównanie wielko¶ci prazy z monet±