Pla¿e w Bu³garii
Posted by Admin on December 01 2014 12:51:21

Dwie m³ode, jasnow³ose naturystki, wpatruj± siê w morze le¿±c na rêcznikach na pisku.

 

Je¶li zdecydujesz siê zasmakowaæ uroku naturystycznych pla¿ w Bu³garii, to twoje oczekiwania spe³ni± siê za spraw± licznych pla¿, które otocz± ciê atmosfer± ca³kowitego spokoju. Na pla¿ach tych, opalisz cia³o do ostatniego centymetra, bez obawy o frekwencje i tekstylne towarzystwo. 


Extended News

Dwie naturystki o blond w³osach, le¿± na brzuszkach na pla¿y i wpatruj± siê w morze

foto: noinstall.do.am

 

Je¶li zdecydujesz siê "poczuæ" urok naturystycznych pla¿ w Bu³garii, to twoje oczekiwania spe³ni± siê za spraw± licznych pla¿, które otocz± ciê atmosfer± ca³kowitego spokoju. Na pla¿ach tych opalisz cia³o do ostatniego milimetra, bez obawy o frekwencje i tekstylne towarzystwo.

 

25 kilometrów od Warny znajduje siê o¶rodek Kamchia, w którym znajduje siê jedna z najlepszych pla¿ dla naturystów nad bu³garskim morzem. Miejsce, bez przesady wydaje siê byæ idealnie po³o¿one poniewa¿ mamy dostêp do rzeki która wp³ywa do morza, ogromne obszary le¶ne s±siaduj±ce z pla¿± i sam± pla¿ê nad Morzem Czarnym.

 

Ogromny odcinek pla¿y to raj dla entuzjastów opalania bez pasków, którzy wraz z podobnymi zwolennikami s³oñca, mog± spêdzaæ wolny czas. W przeciwieñstwie do innych, ma³ych pla¿ naturystycznych w Bu³garii tutaj dla potomków Adama i Ewy czeka prawie 7.5 kilometra wybrze¿a. W skrócie - jest gdzie uprawiaæ naturyzm.

 

Gdy skupimy siê na innych miejscach dla tej grupy ludzi, musimy wymieniæ tutaj najbardziej znane kurorty w Bu³garii do których nale¿±:

- Albena ze swoim o¶rodkiem, pla¿a tu¿ za hotelem "Gergana"

- Kurort "Z³ote Piaski" - miejsce naprzeciwko hotelu "Glarus". Dok³adniej, tam gdzie koñczy siê      przystañ.

- Kamchia - z o¶rodkiem który ma najwiêksz± pla¿ê dla naturystów na wybrze¿u Morza Czarnego. Nic   dziwnego, ¿e cieszy siê ona najwiêksz± frekwencj± w¶ród nagiej spo³eczno¶ci i jest najczê¶ciej      wybieranym miejscem odpoczynku w tym kraju na Ba³kanach.

- Burgas - w pó³nocnej czê¶ci miasta, w pobli¿u hotelu o tej samej nazwie, niedaleko s³onych bagien    Burgas.

- Sozopol - obszar na po³udnie od pla¿y Harmanite

 

Nie pozostaje nic innego jak rozpatrzyæ w czasie zimowych wieczorów, wyjazd do Bu³garii na nadchodz±ce wakacje.

 

A.K