Nie, dla golasów w San Francisco
Posted by Admin on November 20 2014 22:23:59

Nudy¶ci protestuj± przed urzêdem miasta San Francisco przeciwko ustawie o zakazie nago¶ci

 

 "To nie by³o co¶, co siê dzia³o, tak od czasu do czasu lub by³o jak±¶ ciekaw± osobliwo¶ci± naszego miasta. Przeciwnie, w dzielnicy Castro, takie rzeczy dzia³y siê ju¿ nagminnie i codziennie, siedem dni w tygodniu. W du¿ej mierze by³y to zachowania próbuj±ce powiedzieæ innym - zobaczcie co ja tu mam." Przeczytaj wiêcej o zakazie dla nudystów w San Francisco w rozwiniêciu newsa.


Extended News

Nudy¶ci protestuj± nago na ulicach San Francisco przeciwko ustawie o zakazie nago¶ci

foto: Associated Press

 

Nudy¶ci z San Francisco w 2012 po¿egnali siê z czê¶ci± swojej wolno¶ci dotycz±cej nago¶ci, gdy to lokalny ustawodawca przyj±³ poprzez g³osowanie radnych miasta w stosunku 6 do 5, zakaz nago¶ci w miejscach publicznych.

Ustawa zosta³a przyjêta mimo sprzeciwów wielu mieszkañców, którzy przypominali ¿e miasto straci na atrakcyjno¶ci jako miejsce wolne od zahamowañ. Przeciwnicy ustawy dodaj±, ¿e zakaz nago¶ci jest sprzeczny z duchem San Francisco. Miasto nie mia³o nigdy purytañskiej tradycji a w czasach gor±czki z³ota by³o miastem salonów gier i domów publicznych.

 Mimo tego ustawa wesz³a w ¿ycie i zakazuje wystawiania genitaliów w wiêkszo¶ci miejsc publicznych, w tym na ulicach, chodnikach i przystankach transportu publicznego. Ustawa jest tylko uchylana na czas trwania tematycznych targów ulicznych i parad, szczególnie tych gejowskich które s± atrakcj± miasta. Parada przyci±ga rokrocznie t³umy uczestników i turystów a co za tym idzie, zasila kasê miasta.

 Pomys³odawc± wprowadzenia zakazu by³ inspektor Scott Wiener który z³o¿y³ wniosek na podstawie szeregu skarg od mieszkañców. Czê¶æ obywateli skar¿y³a siê na grupy nagich mê¿czyzn przechadzaj±cych siê po ulicach miasta a w szczególno¶ci po gejowskiej dzielnicy Castro. Wiener przymyka³ oko na te wszystkie skargi ponad dwa lata ale w koñcu zosta³ zmuszony do dzia³ania.

 "To nie by³o co¶, co siê dzia³o, od czasu do czasu lub by³o jak±¶ osobliwo¶ci± San Francisco. Przeciwnie, w dzielnicy Castro, takie rzeczy dzia³y siê codziennie, siedem dni w tygodniu. W du¿ej mierze by³y to zachowania próbuj±ce powiedzieæ innym - patrzcie co ja tu mam."

Przeciwnicy wprowadzonych zmian twierdz± ¿e zakaz jest niepotrzebny i tylko odwraca uwagê policjantów którzy musz± ¶cigaæ golasów, zamiast skoncentrowaæ siê na wa¿niejszych problemach. Wyra¿aj± równie¿ zaniepokojenie utrat± marki jak± wyrobi³o sobie San Francisco jako miasto wolno¶ci.

 W trakcie gdy rada miasta debatowa³a nad now± ustaw±, pod budynkiem zebra³a siê du¿a grupa nagich ludzi którzy gwizdali i krzyczeli nie kryj±c swojego oburzenia. Niestety ustawa przesz³a a policja rozgoni³a zgromadzenie. Nagim uczestnikom rozdawano koce i kazano siê nimi zakryæ, nastêpnie odwieziono ich radiowozami do domów.

 Od tego czasu wykroczenia zwi±zane z publiczn± nago¶ci± karane s± grzywn± w wysoko¶ci 100 dolarów. Osobom które zosta³y z³apane kilka razy, prokuratorzy maj± prawo wymierzaæ grzywnê 500 dolarów a nawet rok pozbawienia wolno¶ci.

 Nie wiadomo czy taki stan rzeczy zostanie na zawsze, bo do w³adz miasta wp³ywaj± ci±gle petycje o uchylenie k³opotliwej ustawy.

 

Kilkuminutow± relacjê filmow± z tego wydarzenia mo¿na obejrzeæ pod tym linkiem: /naturysci3/m/articles/view/Protest-nudystów 

A.K