Naga prawda: 100 lat FKK
Posted by Admin on November 13 2014 22:40:59

Niemieccy natury¶ci maszeruj± z flag± swojego kraju na jednym z o¶rodków naturystycznych

 

W niemieckiej stacji ZDF History, wyemitowany zosta³ film dokumentalny o historii naturyzmu i nudyzmu w Niemczech na przestrzeni ostatnich 100-tu lat. Film "Die Nackte Wahrheit: 100 Jahre FKK" jest kolejnym dokumentem z serii "Die Nackte Wahrheit". Obraz przedstawia ca³± historiê ruchu nudystów w Niemczech od oko³o 1914 roku do czasów dzisiejszych. Starano siê równie¿ przedstawiæ ró¿nicê tego ruchu za czasów podzia³u kraju, miêdzy zachodnimi klubami FKK w RFN i wschodnimi w NRD.   


Extended News

Grupa niemieckich naturystów maszeruje ze swoj± flag± narodow±

                 ¬ród³o: ZDF History

Dos³ownie kilka dni temu w niemieckiej stacji ZDF History, wyemitowany zosta³ film dokumentalny o historii nudyzmu i naturyzmu w Niemczech na przestrzeni ostatnich 100-tu lat. Film "Die Nackte Wahrheit: 100 Jahre FKK" jest kolejnym dokumentem z serii Die Nackte Wahrheit.

Autorzy filmu podjêli siê próby rozwa¿ania nad politycznymi i psychologicznymi aspektami tego zjawiska, a tak¿e o filozofii naturyzmu i nudyzmu. W produkcji zaprezentowano du¿o starych filmów dokumentalnych, wywiadów i innych ciekawych informacji.

Film przedstawia ca³± historiê ruchu nudystów w Niemczech od oko³o 1914 roku do czasów wspó³czesnych. Starano siê równie¿ przedstawiæ ró¿nicê tego ruchu za czasów podzia³u kraju, miêdzy zachodnimi klubami FKK w RFN i wschodnimi w NRD.

 Oprócz materia³ów archiwalnych wypowiadaj± siê znani w tym ¶rodowisku przedstawiciele ruchu FKK jak i przypadkowi przechodnie pytani na ulicy.

 Niew±tpliw± atrakcj± tego filmu s± nigdzie dot±d niepublikowane fragmenty prywatnych filmów ze wschodu i zachodu Niemiec. Wykorzystano stare kroniki filmowe na temat naturyzmu, fragmenty z telewizji NRD i stare fragmenty programu dla nudystów emitowane przez ZDF w 1979 roku. Ruch FKK zosta³ sklasyfikowany przez historyków i socjologów jako: zjawisko szczególnie niemieckie.

 Film (w jêzyku niemieckim) do obejrzenia   Tutaj