Nagie Karaoke
Posted by Admin on October 15 2014 09:55:24

Nagi uczestnik imprezy karaoke dla nudystów na scenie. Ubrany jedynie w czapeczkê z daszkiem i ciemne okulary.

 

Tampa na Florydzie (CNN) - do istniej±cych klubów karaoke które s± bardzo popularne w tym mie¶cie do³±czy³o ostatnio kilka miejsc specjalnie dla golasów. Liczba odwiedzaj±cych je osób którzy zbieraj± siê na cyklicznym, cotygodniowym ¶piewaniu, ro¶nie w du¿ym tempie. Nudy¶ci wystêpuj± na scenie zupe³nie nago, przedstawiaj±c swoje umiejêtno¶ci wokalne. Dotychczas nagie karaoke, spotyka³o siê z podziwem i nonszalancj±.


Extended News

Nudysta podczas wystêpu w klubie karaoke dla nudystów na Florydzie

Foto: sheamagazine.com

Tampa na Florydzie (CNN) - do istniej±cych klubów karaoke które s± bardzo popularne w tym mie¶cie do³±czy³o ostatnio kilka miejsc specjalnie dla nudystów. Liczba odwiedzaj±cych je osób którzy zbieraj± siê na cotygodniowym ¶piewaniu, ro¶nie w du¿ym tempie. Golasy wystêpuj± na scenie zupe³nie nago, przedstawiaj±c swoje umiejêtno¶ci wokalne. Dotychczas nagie karaoke, spotyka³o siê z podziwem i nonszalancj±.

Bob, kanadyjski nudysta, równie¿ cieszy siê wolno¶ci± bez ubrania podczas ¶piewania. "To wspania³e, ¿e zosta³y otwarte takie miejsca i dla nudystów, w których nie musisz siê martwiæ o to, w co siê ubraæ aby tam wyst±piæ. Wystêpujesz po prostu na scenie w "stroju" w którym stworzy³a ciê natura."

Kluby dla nudystów ciesz± siê du¿± popularno¶ci± nie tylko w¶ród golasów. Czêsto mo¿na spotkaæ tam tekstylnych którzy s± pe³ni podziwu dla nagich ¶piewaków. Doceniaj± ich odwagê i umiejêtno¶ci wokalne podczas wystêpu nagradzaj±c gromkimi brawami.

¦piewaj±cy nudy¶ci twierdz± ¿e nie s± w ¿aden sposób skrepowani. S± dumni z tego ze maj± kolejne miejsca w których mog± siê spotkaæ i wyraziæ siebie.