¦ci±gawka
Posted by Admin on September 01 2014 12:24:55

Dziewczyna ods³ania spódnicê na nodze gdzie ukazuj± siê napisane ¶ci±gi

 

Ju¿ po wakacjach wiêc pora na naukê i przypomnienie co nieco.

Naturyzm, jeden z aktualnych trendów w zakresie wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu, którego ide± jest - maksymalne przybli¿enie cz³owieka do natury dla uzdrowienia cia³a i ducha. Wiele ludzi uwa¿a, nudystów i naturystów - jako tylko amatorów nagiego spêdzania czasu na pla¿y. Jednak¿e, je¶li nudy¶ci dbaj± tylko o to ¿eby jak najczê¶ciej móc przebywaæ bez ubrania i czerpi± z tego satysfakcjê, to natury¶ci faktycznie uwa¿aj± siê za integraln± czê¶æ natury.


Extended News

                               Naturystka na jednym z nagich happeningów rowerowych. Jej nagie cia³o popisane jest ró¿nymi wzorami co ma imitowaæ szkolne ¶ci±gi

                               Foto:balamuti.ru


                                    Ju¿ po wakacjach, wiêc pora na naukê i przypomnienie co nieco Wink

Naturyzm, jeden z aktualnych trendów w zakresie rekreacji i wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu, którego ide± jest - maksymalne przybli¿enie cz³owieka do natury dla uzdrowienia cia³a i ducha. Wiele osób uwa¿a, nudystów i naturystów - jako tylko amatorów nagiego spêdzania czasu na pla¿y. Jednak¿e, je¶li nudy¶ci dbaj± tylko o to ¿eby jak najczê¶ciej móc przebywaæ bez ubrania i czerpaæ z tego satysfakcjê, to natury¶ci faktycznie uwa¿aj± siê za integraln± czê¶æ natury. Przebywanie na pla¿y nago postrzegaj± jako po³±czenie cz³owieka i przyrody.

Naturystyczne kluby maj± swoje w³asne odrêbne "nagie" pla¿e, baseny, place zabaw, etc .., tworzone s± bez ograniczeñ wed³ug p³ci i wieku, czasem przeznaczone s± dla ca³ych rodzin. Naturyzm urodzi³ siê w Niemczech pod nazw± "Freikörperkultur" - (wolna kultura cia³a) na pocz±tku 20 wieku. Pocz±tkowo popularny g³ównie w¶ród studentów. Z pocz±tkiem tat 20-tych, ruch ten sta³ siê powszechny w wielu krajach w Europie, USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i innych krajach w których tworzono krajowe federacje naturyzmu. W latach 90 - tych, naturyzm sta³ siê bardzo popularny w krajach ba³tyckich i na Krymie.

W 1990 roku dzia³a³a jeszcze w Polsce organizacja skupiaj±ca krajowych naturystów pod nazw± "Stowarzyszenie Naturystów Polskich". Funkcjonowa³a ona dosyæ prê¿nie do momentu odej¶cia z niej g³ównego za³o¿yciela p.Marczaka. W wielu statusach organizacji naturystycznych widniej± zapisy o ¶cis³ym przestrzeganiu etyki stosunków miêdzyludzkich.

W 1953 roku za³o¿ono Miêdzynarodow± Federacjê Naturyzmu (INF), która funkcjonuje pod auspicjami UNESCO

A.K