Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Grill maj

Posted by wroclaw80 on 23-04-2016 08:06
#1

Witajcie,

Na ostatnim spotkaniu pad³a propozycja wspólnego grilla. Wspólnie ustalili¶my ¿e "dogodnym" terminem bêdzie 7 maja sobota by w niedzielê mo¿na by³o odpocz±æ. Miejsce spotkania do uzgodnienia ostatecznie. Godzina rozpoczêcia grilla 16.00 :-) Wiec zabierzcie ze sob± kie³basê, kaszankê, rybê ( nie z Odry ;-)), piwko, koc i wypoczynek w doborowym gronie gwarantowany!!!


Zapraszam do dyskusji i tych niezdecydowanych najbardziej!!!