Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 23 kwietnia XVI Noc Naturystów na Fali

Posted by bogdans on 09-03-2016 11:23
#1

23 kwietnia XVI Noc Naturystów na Fali prawdopodobnie od 21:15 do 1:30
Regulamin tak jak poprzednio zobowi±zuje do przybycia w parze, single jedynie na podstawie pisemnej opinii wydanej przez parê, ostatnio jeszcze dodatkowo sprawdzano czy para podpisa³a zgodê wiêc tutaj proszê na to braæ poprawkê.
Osoby niepe³noletnie te¿ tylko od 16 roku ¿ycia i za zgod± rodziców, chyba, ¿e jaka¶ m³odociana para wygl±da na wiêcej bo dowodu nie wo³aj± Smile basen nie chce mieæ problemów tak jak przy której¶ z pocz±tkowych imprez. prawnie nikt nie mo¿e tutaj zarzuciæ je¶li by³yby dzieci, ale niezdrowy szum jest w mediach, wiec proszê na ten temat siê nie rozwodziæ bo to jest ju¿ postanowione i na razie temat jest nie do przej¶cia.
Co do par to te¿ tego nie pochwalam, ale niestety na razie nawet w Czechach imprezy upadaj± wiêc cieszmy siê, ¿e mamy chocia¿ tê jedn±.
Wg mnie najlepszym rozwi±zaniem jest wybranie opcji ca³odniowego pobytu. Od 14 powinien byæ ju¿ Maciek z Przemkiem i zaczn± robiæ naparzania, jeszcze bêdê do Maæka dzwoni³ w tej sprawie aby potwierdzi³ godzinê.
Wej¶cie od 21 wi±¿e siê z czekaniem o ogromnej kolejce. Najgorzej maja ci co chc± bilety kupiæ dopiero przed imprez± bo nie ma mo¿liwo¶ci dokonaæ tego przed 21. ostatnio zg³asza³em ten problem, ale w±tpiê aby co¶ tutaj poprawiono.
http://www.aquapark.lodz.pl/?news_id=575

Edited by bogdans on 09-03-2016 11:39

Posted by piorko666 on 10-03-2016 23:32
#2

No i super. Trzeba wklepaæ w kalendarz by nie zapomnieæ. Hmmm i znale¼æ jaka¶ dziewczynê.

A kto¶ z forum siê wybiera na Falê???

Edited by piorko666 on 15-03-2016 19:58

Posted by bogdans on 23-03-2016 23:10
#3

Niestety tym razem nie dam rady :/ ca³y weekend mam zajêty :/
Dzisiaj na saunie ze znajom± siê umówi³em ju¿ na nockê, przyjecha³em do domu i okaza³o siê, ¿e mam imprezê handlow± u siebie, na której muszê byæ :/

Edited by bogdans on 24-03-2016 12:10

Posted by piorko666 on 24-03-2016 09:34
#4

To niedobrze bardzo nie dobrze.