Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by Highlander on 08-03-2016 10:23
#1

Po¿egnanie zimy czyli Gabi w Kuniowie Wink

Wybieram siê samochodem. Mam od 4 do 6 wolnych miejsc w aucie. Przejazd na trasie Wroc³aw - Kuniów - Wroc³aw po kosztach paliwa.

Godzina wyjazdu i powrotu zale¿na od opcji jak± wybior± chêtni.
Koszt wej¶ciówki na noc saunow± to 95 z³. Wej¶ciówka uprawnia do zni¿ki za nocleg w hotelu. Pokój jednoosobowy 120 z³ zamiast 160 z³.
Zarezerwowa³em domek 4 osobowy w cenie 480 z³ oraz 4 wej¶ciówki na nockê.

W opcji z noclegiem (domek), wyjazd by³by z Wroc³awia oko³o 14. Wyjazd z Kuniowa w niedzielê ok. 9 (po ¶niadaniu, wliczonym w cenê domku).
W opcji bez noclegu wyjazd z Wroc³awia oko³o 18. Wyjazd z Kuniowa zaraz po nocce.

Liczy siê kolejno¶æ zg³oszeñ, z tym ¿e zg³oszenia z noclegiem w domku maj± priorytet.
Na zg³oszenia oczekujê do koñca niedzieli, do 13 marca. W poniedzia³ek muszê potwierdziæ lub odwo³aæ rezerwacjê.

Posted by Trojan on 09-03-2016 10:04
#2

W cenie biletu:

Impreza od godziny 19:00 do rana
* Imprezowe, aromatyczne seanse saunowe
* Zabawy
* 7 ró¿nych tematycznie saun
* BEZ LIMITU napoje niegazowane i herbata
* BEZ LIMITU bufet z ciastkami i przek±skami
* 2 ciep³e kolacje w formie szwedzkiego sto³u z sa³atkami
* 0,5L Wyborowej lub 5 piw 0,5L


To 0,5L Wyborowej lub 5 piw 0,5L trochê mnie zdziwi³o -co¶ mi to nie bardzo pasuje do saunowania

Posted by Highlander on 09-03-2016 15:07
#3

Mo¿esz skonsumowaæ ju¿ po saunowaniu Smile

Posted by Turysta on 09-03-2016 22:31
#4

Tematyczne te sauny mo¿e i s±, ruska banja najlepsza o ile znów nie bêdzie "zalana" Wink
Do¶æ s³aba parówka ot i ca³a "ró¿norodno¶æ" 7 saun...
Ciekawe czy peeling na nockach jest dodatkowo p³atny je¶li w ogóle jest oferowany?

Musz± jeszcze zrobiæ akustykê jak nale¿y bo to co odbywa siê do tej pory to tr±ca tabletem.
Reasumuj±c cena stanowczo za wysoka, porównuj±c atrakcie Aquadromu w tej samej cenie Kuniów wypada blado. Jest wiêcej czasu ale w praktyce nie ma gdzie go spo¿ytkowaæ no chyba, ¿e w wypoczywalni na górze Pfft

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by indywidualismus on 15-03-2016 22:18
#5

Sza³u nie ma z zainteresowaniem. My byli¶my dopiero co, w pi±tek. Moja ukochana mówi, ¿e dla niej za ciemno, taki mroczny klimat, schody s³abo widaæ.Mo¿e na wiosnê bêdzie lepiej, ja¶niej, zewnêtrzny basen nie bêdzie mrozi³ nabia³u...

Posted by Highlander on 15-03-2016 23:05
#6

Ja tam siê wybieram. Jakby co Wink

Posted by Trojan on 16-03-2016 09:37
#7

@HIghlander Ty zawsze odwrotnie ni¿ my !! a na spotkania opolskie to czemu z nami siê nie wybra³e¶?

Masz przecieki kto na festiwal do WPW przyjedzie w kwietniu ? o machaj±cych oczywi¶cie chodzi

Posted by Highlander on 16-03-2016 12:01
#8

He, he, no tak to siê ju¿ uk³ada w kalendarzu Smile

Nie wiem kto bêdzie, bo Joanna zaprosi³a bardzo wielu saunamistrzów, ale wiem na pewno ¿e nie bêdzie Damiana z Binkowskiego.

Po³±czony z March 20 2016 15:25:13:
No i byto super, zgodnie z oczekiwaniami. Sporo seansów w wykonaniu Gabi i jej kolegi z Aquadromu- Mariusza. Marcin i Basia(?) tê¿ machnêli seanse. Od 19 do 4 rano zabawa by³a przednia. ¯arcia nie do przejedzenia.
Warto by³o.

Edited by Highlander on 20-03-2016 15:25