Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by Highlander on 08-03-2016 10:23
#1

Po¿egnanie zimy czyli Gabi w Kuniowie Wink

Wybieram siê samochodem. Mam od 4 do 6 wolnych miejsc w aucie. Przejazd na trasie Wroc³aw - Kuniów - Wroc³aw po kosztach paliwa.

Godzina wyjazdu i powrotu zale¿na od opcji jak± wybior± chêtni.
Koszt wej¶ciówki na noc saunow± to 95 z³. Wej¶ciówka uprawnia do zni¿ki za nocleg w hotelu. Pokój jednoosobowy 120 z³ zamiast 160 z³.
Zarezerwowa³em domek 4 osobowy w cenie 480 z³ oraz 4 wej¶ciówki na nockê.

W opcji z noclegiem (domek), wyjazd by³by z Wroc³awia oko³o 14. Wyjazd z Kuniowa w niedzielê ok. 9 (po ¶niadaniu, wliczonym w cenê domku).
W opcji bez noclegu wyjazd z Wroc³awia oko³o 18. Wyjazd z Kuniowa zaraz po nocce.

Liczy siê kolejno¶æ zg³oszeñ, z tym ¿e zg³oszenia z noclegiem w domku maj± priorytet.
Na zg³oszenia oczekujê do koñca niedzieli, do 13 marca. W poniedzia³ek muszê potwierdziæ lub odwo³aæ rezerwacjê.