Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Noc saunowa 5 marca "Dzikie rêczniki"

Posted by kenny on 25-02-2016 11:29
#1

Noc saunowa jest w godzinach 22:00-2:45, ale mo¿liwo¶æ wej¶cia do obiektu mamy od godziny 19:00, czyli w sumie jest to 7 godzin 45min saunowania.
w cenie jest dodatkowo:
- wej¶cie na teren rekreacyjny
- poczêstunek
- jeden posi³ek na ciep³o
- gwarancja uczestnictwa w co najmniej 4 seansach przygotowanych dla ka¿dej grupy

zapraszamy wszystkich chêtnych.

Cena 85 z³

adres:
Aquadrom Ruda ¦l±ska
ul. K³odnicka 95A
41-706 Ruda ¦l±ska - Halemba

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Highlander on 25-02-2016 16:03
#2

He, he, nie mo¿na nie byæ Grin

Posted by aszu66 on 25-02-2016 19:20
#3

Warto chyba dodaæ, ¿e cena, któr± poda³ @kenny, obowi±zuje do 1 marca w³±cznie. Pó¼niej wzrasta do 105 z³. Nie zastanawiajcie siê wiêc zbyt d³ugo Smile

Posted by Highlander on 07-03-2016 14:26
#4

Hmmm, chyba widzia³em kogo¶ z forum na tej imprezie a tu taka cisza...

Posted by kenny on 07-03-2016 18:06
#5

Na niektórych forach trzeba ludziom zamykaæ usta na 36h za gadulstwo. Tutaj trzeba siê prosiæ o posta Wink

Posted by wroclove on 07-03-2016 20:27
#6

Quote

kenny napisa³(a):

Na niektórych forach trzeba ludziom zamykaæ usta na 36h za gadulstwo. Tutaj trzeba siê prosiæ o posta Wink

Ale to ju¿ by³o....nieobecni nie maj± prawa g³osuShock

Posted by Turysta on 07-03-2016 20:42
#7

Quote

Highlander napisa³(a):
Hmmm, chyba widzia³em kogo¶ z forum na tej imprezie a tu taka cisza...

Ja równie¿ Smile

Impreza bardzo udana, mia³bym drobne uwagi "organizacyjne" niestety jak w wiêkszo¶ci saun w kraju
sauna ¶l±ska jest na tyle ma³a, ¿e aby dostaæ siê na "lo¿ê szyderców" trzeba by³o ca. 10 minut wystaæ grunt, ¿e siê uda³o.

Po drugie cena nocki lekko zdro¿a³a wiêc sugurejê organizatorom (nie spodziewam siê, ¿e czytaj± to forum) aby rozszerzyæ
wej¶cie w ramach biletu od godziny 18 w³±czaj±c baseny rekreacyjne.

Trzecia uwaga to nieczynna strefa sch³adzania po wyj¶ciu z "rudzkiej banii".

Wiêcej uwag brak.
Podziêkowania wspó³uczestnikom za mile spêdzon± nockê.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00