Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Noc saunowa 5 marca "Dzikie rêczniki"

Posted by Turysta on 07-03-2016 20:42
#7

Quote

Highlander napisa³(a):
Hmmm, chyba widzia³em kogo¶ z forum na tej imprezie a tu taka cisza...

Ja równie¿ Smile

Impreza bardzo udana, mia³bym drobne uwagi "organizacyjne" niestety jak w wiêkszo¶ci saun w kraju
sauna ¶l±ska jest na tyle ma³a, ¿e aby dostaæ siê na "lo¿ê szyderców" trzeba by³o ca. 10 minut wystaæ grunt, ¿e siê uda³o.

Po drugie cena nocki lekko zdro¿a³a wiêc sugurejê organizatorom (nie spodziewam siê, ¿e czytaj± to forum) aby rozszerzyæ
wej¶cie w ramach biletu od godziny 18 w³±czaj±c baseny rekreacyjne.

Trzecia uwaga to nieczynna strefa sch³adzania po wyj¶ciu z "rudzkiej banii".

Wiêcej uwag brak.
Podziêkowania wspó³uczestnikom za mile spêdzon± nockê.

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00