Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Noc saunowa 5 marca "Dzikie rêczniki"

Posted by aszu66 on 25-02-2016 19:20
#3

Warto chyba dodaæ, ¿e cena, któr± poda³ @kenny, obowi±zuje do 1 marca w³±cznie. Pó¼niej wzrasta do 105 z³. Nie zastanawiajcie siê wiêc zbyt d³ugo Smile