Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Highlander on 27-02-2016 15:56
#13

No jak nie widaæ, to nie ma Grin

Po³±czony z February 27 2016 16:46:05:
Impreza ogólnie udana Smile Kameralna jak i kameralne jest samo Saunarium w tym obiekcie. By³o ok. 30 osób, co przy saunie do seansów na 15 miejsc siedz±cych, by³o ilo¶ci± optymaln±. Jako, ¿e to pierwsza impreza tego typu w Centrum SPA, da³o siê wyczuæ na pocz±tku pewne skrêpowanie uczestników, ale wspólne zajêcia podczas nocy trochê osób zintegrowa³o Smile
W czasie nocy mieli¶my nieograniczony dostêp do strefy Saunarium i rewelka, do basenu nr 1 gdzie mogli¶my siê pluskaæ bez strojów k±pielowych. Dos³ownie kilka osób wola³o stroje k±pielowe, a pewna m³oda para, po pierwszej k±pieli w stroju, na drug± wybra³a siê ju¿ bez strojów Grin
By³y dwa pokazy, na basenie, tañców orientalnych w wykonaniu 3 uroczych tancerek. Dziewczyny z obs³ugi strefy te¿ by³y ubrane w tym klimacie co siê ¶wietnie uzupe³nia³o. W klimacie by³y te¿ serwowane przek±ski i napoje. By³a te¿ muzyka, na basenie z pendrive, ale w strefie na ¿ywo. Niestety, przez wiêkszo¶æ czasu by³a za g³o¶na jak na strefê saunarium nie mówi±c ju¿ o pokoju wypoczynku.
Seanse by³y 4 i to specyficzne, charakterystyczne dla tego obiektu. Sk³ada³y siê z 3 czê¶ci: 5 minut intensywnego seansu i 5 minut przerwy na sch³odzenie a potem powrót do sauny i znów 5 minut intensywnego naparzania. Sauna jest niewdziêczna je¶li chodzi o naparzanie. Owszem, kamienie bardzo wyra¼nie oddaj± ciep³± parê na uczestników, ale warunki do machania pozwalaj± tylko na "helikopter" i "spadochron" w±skim rêcznikiem.
Ewenementem by³y miejsca stoj±ce! na niektórych seansach nawet do 8 osób sta³o pod ¶cianami i drzwiami. Wydaje mi siê to niepotrzebne. W zupe³no¶ci powinno wystarczyæ 15-18 siedz±cych osób. Dla bezpieczeñstwa i komfortu saunuj±cych.
Je¶li chodzi o poprawne saunowanie, to tylko raz widzia³em dziewczynê w stringach w saunie, ale by³o to pomiêdzy seansami. Z kultur± bardzo ¶rednio. Saunuj±cy korzystali wzorowo z pryszniców i zbiorników wodnych ale w saunie by³o znacznie gorzej. na pocz±tku nie by³o pouczeñ Saunamistrzów (Marcin i Marika) w tej kwestii, przez co kilka osób siedzia³o ze stopami na deskach. Jedna z dziewczyn pod wp³ywem gor±cej pary wyci±gnê³a rêcznik spod po¶ladków, ¿eby okryæ nim g³owê i twarz. Ale po zwróceniu uwagi przywróci³a rêcznik na w³a¶ciwe miejsce Smile
Generalnie w samych saunach atmosfera by³± integracyjna i ludzie siê dobrze bawili. I dobrze, bo noc saunowa od tego jest.
Wracaj±c jeszcze do basenu, sporo osób z niego korzysta³o, ale tak ma³o integracyjnie. Za³atwi³em pi³kê do basenu, ale nie by³o chêtnych do grania. Dopiero przed koñcem imprezy najpierw w 4 osoby a potem nawet w 6 grali¶my sobie w pi³kê bawi±c siê jak du¿e dzieci. I o to chodzi, o to chodzi Grin Aquadromowcy wiedz± o co kaman Grin Nawet dostali¶my 30 minutow± dyspensê od organizatorów po oficjalnym zakoñczeniu imprezy. Niestety, zabawê wcze¶niej brutalnie nam przerwano, gdy¿ poproszono osoby, które pozostawi³y samochód na parkingu o jego opuszczenie Sad No trudno, dokoñczymy zabawê na nastêpnej nocy, bo s³ysza³em, ¿e nocki saunowe maja wej¶æ w tym obiekcie na sta³e do oferty i bêd± raz na 2 lub 3 miesi±ce.
A wiêc mam nadziejê, ¿e na nastêpnej tak¿e bêdê Grin
Mia³em te¿ przyjemno¶æ rozmawiaæ z szefow± obiektu, która uczestniczy³a w imprezie i przekaza³em jej wszystkie swoje uwagi. Obieca³a, ¿e postara siê je wyeliminowaæ na przysz³o¶æ.

Edited by Highlander on 27-02-2016 16:46