Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by indywidualismus on 17-02-2016 17:08
#10

Oczywi¶cie Turysto i Trojanie, ¿e to nadal drogo, ale powiedzcie, gdzie noce saunowe s± tañsze?? W Termach Rzymskich, gdzie trzeba jeszcze 200 km dojechaæ?
No i tu uwzglêdniony jest posi³ek oraz wystêpy, wiêc jest to bardziej korzystna oferta ni¿ tam, gdzie jest to tylko sauna. Sam nie wiem, czy bêdziemy, zale¿y to od mojej kobiety :-) ale je¶li mamy stwarzaæ gdzie¶ naturystyczny klimat, to kiedy mamy to robiæ, je¶li nie wtedy??
A o zmianie zasad "specjalnie dla mnie" to raczej ¿art - choæ wcze¶niej pisali: we¼cie stroje", teraz pisz±:" stroje nieobowi±zkowe, mo¿na siê k±paæ bez nich"
Zachêcam do przemy¶lenia sprawy oraz przedyskutowania, np. w Kuniowie, przy dobrym piwie :-)