Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by indywidualismus on 09-02-2016 22:51
#5

Trochê poprê Arabeskê. Sauna fiñska to nieporozumienie, jacuzzi jest zwyczajnie zepsute - przepraszam, wyremontowane. Dawny basen z gor±c± wod± jest basenem z letni± wod±. Owszem, zabytkowe, stuletnie wnêtrze, mahoniowe kabiny z szafkami maj± swój urok, ale to nie muzeum...
Jak zrobi± strefê nago¶ci na basenie w czasie takiej imprezy, to mo¿na pomy¶leæ. Inaczej szkoda stówy!

Po³±czony z February 16 2016 12:27:32:
Uwaga, uwaga!
Interweniowa³em na ich Fb i nie wiem czy specjalnie dla mnie czy nie, ale ZMIENILI ZASADY !! Nagle siê okazuje, ¿e stroje na basenie NIE BÊD¡ obowi±zkowe!!
Co Wy na pomys³ przyj¶cia jak±¶ grup± i rozkrêcenia imprezy??
Opinii o jacuzzi nie zmieniam, ale go³y basen to ju¿ co¶!
Nie wiem jak Wam, ale mnie ju¿ wcale nie przeszkadza³aby obecno¶æ osób w strojach na basenie. Proponujê jeszcze wej¶æ na stronê wydarzenia na Facebook'u (kto inny ni¿ ja) i popytaæ. Mo¿emy stworzyæ tzw. masê krytyczn± i sie dobrze bawiæ.
Bêdzie odzew ??

Edited by Turysta on 16-02-2016 14:24