Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Highlander on 28-01-2016 21:40
#2

¯adna konkurencja, raczej uzupe³nienie. Trochê drogo... Ale mo¿e siê skuszê, nigdy nie by³em w saunarium na Teatralnej. Ponoæ sauenka jest tak ma³a, ¿e saunamistrz z niej wystaje podczas ceremonii...