Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Trojan on 28-01-2016 20:05
#1

"Marokañska Noc Saunowa" na Teatralnej to wydarzenie wyj±tkowe w swoim rodzaju. W pi±tkowy wieczór wraz z zespo³em BALAFON BROTHERS odbêdziemy muzyczn± podró¿ na afrykañski l±d. Wnêtrza Saunarium i Basenu wype³ni± d¼wiêki orientalnej muzyki, a zmys³owe nuty zapachowe zrelaksuj± wasze cia³a i ukoj± dusze. Ceremonie zapachowe przeprowadz± nasi saunamistrzowie - delikatna Marika oraz ognisty Marcin. Muzyczn± podró¿ dope³ni pokaz tañca brzucha w wykonaniu grupy AN NAJMA.

Zaserwujemy dla Was przek±ski i napoje w marokañskim stylu oraz wprowadzimy Was w ¶wiat kosmetyków "czarnego l±du"

Zapraszamy na klimatyczn± noc pe³n± wra¿eñ rodem z Dalekiego Wschodu!

Ps. Nie zapomnijcie strojów k±pielowych (bêdzie dla Was dostêpny basen). Czepki nie s± obowi±zkowe.

Bilet 100 z³/osoba (ilo¶æ miejsc ograniczona)


www.spa.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/01/Maroko-e-mail.jpg

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00