Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie w Kuniowie

Posted by Turysta on 22-02-2016 22:56
#34

Cena by³a okazyjna 55 z³ (z dojazdem) za 9h wiêc nie wypada marudziæ...
By³o ca³kiem, ca³kiem jak na polskie na standardy Wink Co prawda wci±¿ s± rzeczy do poprawienia ale idzie w dobrym kierunku - chyba za spraw± "niespotykanej" jak na Kuniów frekwencji.

Równie¿ dziêkuje organizatorom i wspó³towarzyszom za mile spêdzony czas i byæ mo¿e do zobaczenia wkrótce na "Dzikim Zachodzie". To dopiero bêdzie jazda "bez trzymanki" Smile

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00