Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie w Kuniowie

Posted by indywidualismus on 15-02-2016 13:43
#31

Poniewa¿ jednakowo¿ zmieni³y siê priorytety i nasza hierarchia rodzinna mocniej ni¿ kiedykolwiek stanê³a na w³a¶ciwych nogach, nasz wyjazd do Kuniowa ma byæ naszym wyjazdem a nie s³u¿ebnym wobec dzieci, które przy okazji przesta³y byæ dzieæmi a staj± siê m³odymi kobietami, po tym przyd³ugim wstêpie stwierdzam, ¿e pojad± 4 osoby, w najdzikszych porywach 5. Co oznacza, ¿e mamy ewentualnie 2 miejsca w samochodzie, gdyby kto¶ potrzebowa³, oczywi¶cie pod warunkiem, ¿e naprawimy ¶wiat³a w nim, ale do soboty siê wyrobimy. Czy kto¶ jeszcze zabiera dzieci / m³odzie¿ czy tylko my tradycyjnie nienormalni ?Cool