Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kto z nami poæwiczy? :)

Posted by arabeska on 25-01-2016 11:02
#2

Quote

NakedY napisa³(a):

Kto z was ma ochotê poæwiczyæ z nami Jogê?


z Wami? czy¿by by³o ju¿ kilku chêtnych? hm... æwiczy³am kiedy¶ w WPW na jednym z seansów w saunie. Ciekawe do¶wiadczenie chocia¿ pocz±tkowo wydawa³o siê nie do przej¶cia Wink