Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Facebookowa Noc Saunowa 07.08.2015

Posted by daisyidonald on 07-08-2015 19:08
#9

Widzia³em na fb, ¿e spora czê¶æ osób chce siê pozbyæ biletów. Pewnie pe³ny sk³ad 120 zaproszonych nie przyjdzie ale i tak lu¼no nie bêdzie. Jak uda siê Was wypatrzeæ w t³umie i zdobêdziemy siê na odwagê to zagadamy Smile