Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: OPATAK 2.08.2015

Posted by Trojan on 28-07-2015 18:34
#1

Najwiêkszy organizator eventów na chwile pojawi³ siê w naszym piêknym mie¶cie.(kto nie muszê pisaæ)

W zwi±zku z powy¿szym zaplanowany jest w niedziele wyjazd do Opatka k/Hradec - prawie wszyscy byli tam wiêc miejsca nie ma potrzeby opisywaæ ,mogê tylko dodaæ ,ze pogoda idealna na k±piel i opalanie

Wyjazd niedziela rano 7,30-8.00 szczegó³y po ustaleniu ilo¶ci chêtnych


zapraszamy

Po³±czony z July 31 2015 16:02:16:
Mamy komplet ale drugi samochód jad±cy z nami chêtnie widzimy

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00