Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Witam wszystkich

Posted by deinonychx on 19-07-2015 19:32
#1

Mam 34 lata. Jakie¶ 2 lata temu pozna³em uroki saunowania i od tego czasu uwielbiam t± formê relaksu. Jak to czêsto bywa wielu znajomych na sam d¼wiêk s³owa "sauna" siê czerwieni. ¯ona niezbyt lubi t± formê wypoczynku, a wiadomo, ¿e czas szybciej leci gdy ma siê z kim choæby o pogodzie zamieniæ parê zdañ. Lubiê bywaæ w Sky i Aqua. Korzystam te¿ czasem z ma³ej 2 os. sauny w Bielawie ale z uwagi na brak jakiej¶ wypoczywalni raczej rzadko. Bywa³em i w Marii w Wa³brzychu, ale na nagusa patrzyli tam jak na cz³owieka z obcej planety (do tego ca³kowity brak kultury saunowania - prosto z basenu do sauny bez recznika! i z sauny do basenu. Obs³uga niechêtnie zwraca uwagê takim go¶ciom, bo przecie¿ p³ac± ...) wiêc przesta³em tam bywaæ.
Z uwagi na temperatury marzy mi siê wyskoczyæ gdzie¶ nad wodê czy choæby bez wody ale z mo¿liwo¶ci± poopalania siê zupe³nie nago. A do tego mieæ z kim wypiæ piwko czy pograæ w karty.
Pozdrawiam
Marcin