Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Admin on 26-06-2015 17:02
#1

Quote

Od: Trojan

Forum ginie –zobaczcie czasami przez 3 tygodnie ¿adnego wpisu. Gdyby nie Kenny to administrator chyba by musia³ dop³acaæ do strony .Cze¶æ wyjecha³a czê¶æ zaginê³a i w³a¶ciwie jest nas parê osób
By³em kiedy¶ w aqwa popo³udniu s³oneczna pogodê i mnóstwo ludzi opala³o siê nago, par,singilek,singli w ró¿nym wieku .A gdyby tak drukn±c po³ karteczki A 4 na której by by³o napisane ze jest nasze forum ,ze je¼dzimy nad jeziora do Czech ,do Niemiec. popijamy piwo itp.itd
I rozdaæ oczywyscie nie wszystkim buraków odpu¶ciæ ale ludziom ktorzy wygl±daj± przynajmniej tak inteligentnie jak my 
Niech na 20 karteczek zg³osi siê do nas parê osób czy par ju¿ mo¿e cos siê ruszy
Czekam na opinie


Trojan zarzuci³ temat który i mnie mêczy od ³adnych kilku miesiêcy.
Na pocz±tku napisa³em dosyæ spor± odpowied¼ na ten temat ale pomy¶la³em ¿e chyba bym Was przynudza³ lekko moimi wszystkimi spostrze¿eniami na ten temat bo by³o tego naprawdê sporo Smile

Je¿eli dyskusja siê rozwinie to pewnie jeszcze bêdê mia³ okazjê rozwin±æ swoj± wypowied¼.

Wracaj±c do sedna sprawy.
Zainteresowanie naturyzmem jako takim jest mizerne i ci±gle spada wiêc nie oczekujmy powrotu lat 80 tych. Proszê zobaczyæ grafikê z za³±cznika. Lata 2005-2015.

Ludzi lubi±cych nago¶æ jest coraz wiêcej ale naturyzm jest dla nich za lajtowy Smile

Grupa zawsze lepiej siê krêci³a jak mia³a wiêcej takich u¿ytkowników jak Kenny teraz.

Grupa zawsze jepiej siê krêci³a jak by³o wiêcej aktywnych pañ.

Czas w którym przebudowywana jest strona nie wp³yn±³ na statystyki (¶ledzê to skrupulatnie)

Mamy konta spo³eczno¶ciowe na wszystkich mo¿liwych portalach spo³eczno¶ciowych. Zadna inna krajowa strona naturystyczna nie ma ich tyle co my. Inn± spraw± jest ¿e ludzie nie udzielaj± siê tam, obawiaj±c siê ujawnienia swoich "innych" zainteresowañ.

Kiedy¶ naturystów "zasilali" less, geje, swingersi i inni. Dzisiaj maj± zalegalizowane organizacje, posiadaj± swoje kluby, nawet we Wroc³awiu i maj± nas serdecznie w D. ¿e nie umiemy siê zorganizowaæ.

My¶lê ¿e te golasy z aqa s± ju¿ w wiêkszo¶ci "zagospdarowani" przez zbiorniki i inne podobne strony.
W dolno¶³±skich grupach umawiaj± siê regularnie na nagie opalania i maj± wiêcej miejsc ni¿ tutaj jest kto¶ wstanie wyszukaæ. Czy czuj± siê naturystami? nie, ale lubi± nago¶æ i ...sex.

Edited by Admin on 26-06-2015 18:17

Posted by kenny on 26-06-2015 18:22
#2

Dyskusja siê raczej nie rozkrêci, bo niby kto mia³by siê wypowiadaæ? Czasami my¶lê ¿e wyjazdy w dalsze miejsca s± zbyt czasoch³onne, lub zbyt kosztowne i to jest podyktowane brakiem zainteresowania, ale Wronatus wrzuci³ propozycjê wyj¶cia do aquaparku który jest na miejscu i nie kosztuje maj±tku. Nawet taka propozycja spotka³a siê z brakiem odzewu.
Widaæ, ¿e ludzie siê loguj±, wiêc w jakim¶ celu (chyba). Mo¿e propozycje nie s± trafione? ale z drugiej strony nie ma ¿adnego g³osu narodu, co, gdzie, i, jak by chcia³ robiæ.

Kiedy¶ prosi³em o to, aby siê wpisywaæ pod postami i zg³aszaæ uwagi... np ¿e kierunek nie odpowiada, ¿e termin jest wyj±tkowo niekorzystny, ¿e za krótki, za d³ugi wyjazd. Nawet tak jasnej informacji zwrotnej nie mo¿na uzyskaæ.
Forum jest dla ludzi, a nie odwrotnie, wiêc trzeba siê odzywaæ aby wszyscy wiedzieli na co mo¿na liczyæ po konkretnym u¿ytkowniku forum.

Posted by Trojan on 26-06-2015 18:42
#3

Robert ,nie zgadzam sie z Tob±,ze golasy z aqwa s± jak to nazywasz "zagospodarowani ".Gdyby tak by³o to siedzieliby w grupie tak jak my a widaæ,¿e sa to nieznaj±ce siê pary
Moim pomys³em by³o aby pomóc im siê w³asnie zorganizowaæ , czy oni tego chc± tego nie wiem

czekamy na dalsza dyskusje Smile

Posted by Admin on 26-06-2015 19:11
#4

Je¿eli lubi± wypoczywaæ nago to pewnie szukaj± podobnych do siebie np. w internecie. Bo przecie¿ ciê¿ko o znajomych z s±siedztwa do takiego wypoczynku. Nie wierzê ¿e nie znaj± s³owa naturyzm czy nudyzm po wpisaniu których s± ju¿ prawie na naszej stronie. Chyba ¿e szukaj± mocniejszych s³ów kuczowych na które siê nie pozycjonujemy ?

A tak w ogóle trzeba zadaæ sobie pytanie: Dlaczego ludzie odchodz± z naszej grupy po pewnym czasie?
Macie czasami z nimi bli¿szy kontakt ni¿ ja, zapytajcie ich przy okazji.

Ja osobi¶cie znam kilku dawnych u¿ytkowników tego forum którzy cz³onkostwo tutaj potraktowali jako "miêkkie" przej¶cie w co¶ odwa¿niejszego. Inni rejestrowali siê w momencie rozstania z partnerem, okres "szaleñstwa", zemsty, itp. Po poznaniu nowych partnerów, prosz± o wymazanie ich dzia³alno¶ci tutaj. Jeszcze innych po pewnym czasie, po prostu nudzi naturyzm.

Edited by Admin on 26-06-2015 20:03

Posted by Turysta on 26-06-2015 21:38
#5

Z naturyzmem w Polsce jest jak z poprawnym saunowaniem:

Quote


- W tradycji skandynawskiej sauna jest czym¶ zwi±zanym z tradycj±. To pewien wzór kulturowy. Natomiast w Polsce sauna jest traktowana niczym sushi. To element mody, który czê¶æ osób akceptuje, a czê¶æ nie - twierdzi dr Dziewierski.

Jak dodaje socjolog: nadal jednak mamy problem z nago¶ci±. - Podczas, gdy np. dla Skandynawów czy Niemców sauno-wanie nago kojarzy siê z relaksem czy pewnym rodzajem relacji, to dla nas jest to co¶ egzotycznego. To nadal obszar tabu - mówi dr Dziewierski.

Zreszt±, dane mówi± same za siebie. W Niemczech, gdzie mieszka ok. 81 mln osób, znajduje siê ok. 2 tys. 700 obiektów, gdzie poprawnie uprawia siê kulturê saunowania. Natomiast w Polsce, kraju licz±cym ok. 38 mln mieszkañców, takich miejsc mamy ok. 28. Równie¿ u naszych zachodnich s±siadów jest ok. 1,7 mln prywatnych saun. Za¶ w naszym kraju ok. 10 tys.

- Ponadto w Niemczech do saun chodzi ok. 30 mln osób, a gdy ja robi³em badania jakie¶ 2-3 lata temu, to w naszym kraju regularnie saunowa³o ok. 250 tys. osób. Bowiem u nas, niestety, sauna nadal kojarzy siê z pomieszczeniem wybitym boazeri±, gdzie jest duszno i za ciep³o - ubolewa Leszek Pustu³ka, prezes czeladzkich Term Rzymskich.


¬ród³o artyku³u:
http://rudaslaska.naszemiasto.pl/arty...nk,tm.html
A komentarze...

Có¿, lata 80. bezpowrotnie minê³y, pozosta³y 'dinozaury' i skromna garstka zapaleñców...
Moda faluje podobnie zainteresowanie naturyzmem. Moda powróci byæ mo¿e forum od¿yje - albo nie, Trojan "kijem Wis³y nie zawrócisz".
Starajmy siê by grupa przynajmniej nie zmniesza³a siê Wink Wiele nie trzeba, od czasu do czasu suana/piwo czy jaki¶ wyjazd weekendowy.

Z pewnym setymentem wspominam wyjazdy jakie uda³o siê dotychczas zrealizowaæ (te sprzed paru lat nad morze choæby). Widaæ jak siê chce to mo¿na siê zintegrowaæ, mam nadzieje ¿e to nie stypa Wink

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00

Posted by Grant on 28-06-2015 18:21
#6

Widzê inny mankament, brak zamkniêtej czê¶ci forum tylko dla wybranych, znanych nam osób. Warunkiem by³aby obecno¶æ na 2 czy 3 spotkaniach i akceptacja innych. Osoby postronne nie mia³yby dostêpu do tej czê¶ci forum.

Wydaje mi siê, ¿e problem wynika te¿ z tego powodu, ¿e czê¶ci osób zale¿y na daleko posuniêtej dyskrecji, za¶ wypowiadanie siê w sprawie np. wyjazdów spotkañ na piwo w czê¶ciach otwartych forum mo¿e byæ - ³agodnie rzecz ujmuj±c - nieco k³opotliwe, gdy¿ mog± to przeczytaæ ró¿ne osoby (np. podgl±dacze, dziennikarze brukowców szukaj±cy taniej sensacji) .

Trudno o jakie¶ bardziej osobiste wypowiedzi na ogólnie widocznym forum. Ponadto, niektóre tematy mog± zahaczaæ nawet o kwestie intymne akurat na tym forum.

Edited by Grant on 28-06-2015 18:27

Posted by Admin on 28-06-2015 18:49
#7

Ten problem rozwiązuje w całości nowa wersja strony.
Zakładamy Grupę z interesuj±cym nas tematem i decydujemy kto ma ją zobaczyć.
Można wybierać poszczególne osoby z którymi chcemy tam dyskutować, dodawać zdjęcia z imprez, itp.
O wszystkich nowościach mogą być informowani za pomoc± poczty.
Proszę się nie sugerować założonymi teraz przeze mnie grupami.
Proszę śmiało zakładać swoje i ustawiać poziomy dostępności.
W każdym momencie można edytować lub usunąć grupę jak nie będzie już potrzebna.

Edited by Admin on 24-06-2019 21:59