Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Grant on 28-06-2015 18:21
#6

Widzê inny mankament, brak zamkniêtej czê¶ci forum tylko dla wybranych, znanych nam osób. Warunkiem by³aby obecno¶æ na 2 czy 3 spotkaniach i akceptacja innych. Osoby postronne nie mia³yby dostêpu do tej czê¶ci forum.

Wydaje mi siê, ¿e problem wynika te¿ z tego powodu, ¿e czê¶ci osób zale¿y na daleko posuniêtej dyskrecji, za¶ wypowiadanie siê w sprawie np. wyjazdów spotkañ na piwo w czê¶ciach otwartych forum mo¿e byæ - ³agodnie rzecz ujmuj±c - nieco k³opotliwe, gdy¿ mog± to przeczytaæ ró¿ne osoby (np. podgl±dacze, dziennikarze brukowców szukaj±cy taniej sensacji) .

Trudno o jakie¶ bardziej osobiste wypowiedzi na ogólnie widocznym forum. Ponadto, niektóre tematy mog± zahaczaæ nawet o kwestie intymne akurat na tym forum.

Edited by Grant on 28-06-2015 18:27