Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Turysta on 26-06-2015 20:38
#5

Z naturyzmem w Polsce jest jak z poprawnym saunowaniem:

Quote


- W tradycji skandynawskiej sauna jest czym¶ zwi±zanym z tradycj±. To pewien wzór kulturowy. Natomiast w Polsce sauna jest traktowana niczym sushi. To element mody, który czê¶æ osób akceptuje, a czê¶æ nie - twierdzi dr Dziewierski.

Jak dodaje socjolog: nadal jednak mamy problem z nago¶ci±. - Podczas, gdy np. dla Skandynawów czy Niemców sauno-wanie nago kojarzy siê z relaksem czy pewnym rodzajem relacji, to dla nas jest to co¶ egzotycznego. To nadal obszar tabu - mówi dr Dziewierski.

Zreszt±, dane mówi± same za siebie. W Niemczech, gdzie mieszka ok. 81 mln osób, znajduje siê ok. 2 tys. 700 obiektów, gdzie poprawnie uprawia siê kulturê saunowania. Natomiast w Polsce, kraju licz±cym ok. 38 mln mieszkañców, takich miejsc mamy ok. 28. Równie¿ u naszych zachodnich s±siadów jest ok. 1,7 mln prywatnych saun. Za¶ w naszym kraju ok. 10 tys.

- Ponadto w Niemczech do saun chodzi ok. 30 mln osób, a gdy ja robi³em badania jakie¶ 2-3 lata temu, to w naszym kraju regularnie saunowa³o ok. 250 tys. osób. Bowiem u nas, niestety, sauna nadal kojarzy siê z pomieszczeniem wybitym boazeri±, gdzie jest duszno i za ciep³o - ubolewa Leszek Pustu³ka, prezes czeladzkich Term Rzymskich.


¬ród³o artyku³u:
http://rudaslaska.naszemiasto.pl/arty...nk,tm.html
A komentarze...

Có¿, lata 80. bezpowrotnie minê³y, pozosta³y 'dinozaury' i skromna garstka zapaleñców...
Moda faluje podobnie zainteresowanie naturyzmem. Moda powróci byæ mo¿e forum od¿yje - albo nie, Trojan "kijem Wis³y nie zawrócisz".
Starajmy siê by grupa przynajmniej nie zmniesza³a siê Wink Wiele nie trzeba, od czasu do czasu suana/piwo czy jaki¶ wyjazd weekendowy.

Z pewnym setymentem wspominam wyjazdy jakie uda³o siê dotychczas zrealizowaæ (te sprzed paru lat nad morze choæby). Widaæ jak siê chce to mo¿na siê zintegrowaæ, mam nadzieje ¿e to nie stypa Wink

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00