Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Admin on 26-06-2015 19:11
#4

Je¿eli lubi± wypoczywaæ nago to pewnie szukaj± podobnych do siebie np. w internecie. Bo przecie¿ ciê¿ko o znajomych z s±siedztwa do takiego wypoczynku. Nie wierzê ¿e nie znaj± s³owa naturyzm czy nudyzm po wpisaniu których s± ju¿ prawie na naszej stronie. Chyba ¿e szukaj± mocniejszych s³ów kuczowych na które siê nie pozycjonujemy ?

A tak w ogóle trzeba zadaæ sobie pytanie: Dlaczego ludzie odchodz± z naszej grupy po pewnym czasie?
Macie czasami z nimi bli¿szy kontakt ni¿ ja, zapytajcie ich przy okazji.

Ja osobi¶cie znam kilku dawnych u¿ytkowników tego forum którzy cz³onkostwo tutaj potraktowali jako "miêkkie" przej¶cie w co¶ odwa¿niejszego. Inni rejestrowali siê w momencie rozstania z partnerem, okres "szaleñstwa", zemsty, itp. Po poznaniu nowych partnerów, prosz± o wymazanie ich dzia³alno¶ci tutaj. Jeszcze innych po pewnym czasie, po prostu nudzi naturyzm.

Edited by Admin on 26-06-2015 20:03