Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by kenny on 26-06-2015 17:22
#2

Dyskusja siê raczej nie rozkrêci, bo niby kto mia³by siê wypowiadaæ? Czasami my¶lê ¿e wyjazdy w dalsze miejsca s± zbyt czasoch³onne, lub zbyt kosztowne i to jest podyktowane brakiem zainteresowania, ale Wronatus wrzuci³ propozycjê wyj¶cia do aquaparku który jest na miejscu i nie kosztuje maj±tku. Nawet taka propozycja spotka³a siê z brakiem odzewu.
Widaæ, ¿e ludzie siê loguj±, wiêc w jakim¶ celu (chyba). Mo¿e propozycje nie s± trafione? ale z drugiej strony nie ma ¿adnego g³osu narodu, co, gdzie, i, jak by chcia³ robiæ.

Kiedy¶ prosi³em o to, aby siê wpisywaæ pod postami i zg³aszaæ uwagi... np ¿e kierunek nie odpowiada, ¿e termin jest wyj±tkowo niekorzystny, ¿e za krótki, za d³ugi wyjazd. Nawet tak jasnej informacji zwrotnej nie mo¿na uzyskaæ.
Forum jest dla ludzi, a nie odwrotnie, wiêc trzeba siê odzywaæ aby wszyscy wiedzieli na co mo¿na liczyæ po konkretnym u¿ytkowniku forum.