Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Admin on 26-06-2015 16:02
#1

Quote

Od: Trojan

Forum ginie –zobaczcie czasami przez 3 tygodnie ¿adnego wpisu. Gdyby nie Kenny to administrator chyba by musia³ dop³acaæ do strony .Cze¶æ wyjecha³a czê¶æ zaginê³a i w³a¶ciwie jest nas parê osób
By³em kiedy¶ w aqwa popo³udniu s³oneczna pogodê i mnóstwo ludzi opala³o siê nago, par,singilek,singli w ró¿nym wieku .A gdyby tak drukn±c po³ karteczki A 4 na której by by³o napisane ze jest nasze forum ,ze je¼dzimy nad jeziora do Czech ,do Niemiec. popijamy piwo itp.itd
I rozdaæ oczywyscie nie wszystkim buraków odpu¶ciæ ale ludziom ktorzy wygl±daj± przynajmniej tak inteligentnie jak my 
Niech na 20 karteczek zg³osi siê do nas parê osób czy par ju¿ mo¿e cos siê ruszy
Czekam na opinie


Trojan zarzuci³ temat który i mnie mêczy od ³adnych kilku miesiêcy.
Na pocz±tku napisa³em dosyæ spor± odpowied¼ na ten temat ale pomy¶la³em ¿e chyba bym Was przynudza³ lekko moimi wszystkimi spostrze¿eniami na ten temat bo by³o tego naprawdê sporo Smile

Je¿eli dyskusja siê rozwinie to pewnie jeszcze bêdê mia³ okazjê rozwin±æ swoj± wypowied¼.

Wracaj±c do sedna sprawy.
Zainteresowanie naturyzmem jako takim jest mizerne i ci±gle spada wiêc nie oczekujmy powrotu lat 80 tych. Proszê zobaczyæ grafikê z za³±cznika. Lata 2005-2015.

Ludzi lubi±cych nago¶æ jest coraz wiêcej ale naturyzm jest dla nich za lajtowy Smile

Grupa zawsze lepiej siê krêci³a jak mia³a wiêcej takich u¿ytkowników jak Kenny teraz.

Grupa zawsze jepiej siê krêci³a jak by³o wiêcej aktywnych pañ.

Czas w którym przebudowywana jest strona nie wp³yn±³ na statystyki (¶ledzê to skrupulatnie)

Mamy konta spo³eczno¶ciowe na wszystkich mo¿liwych portalach spo³eczno¶ciowych. Zadna inna krajowa strona naturystyczna nie ma ich tyle co my. Inn± spraw± jest ¿e ludzie nie udzielaj± siê tam, obawiaj±c siê ujawnienia swoich "innych" zainteresowañ.

Kiedy¶ naturystów "zasilali" less, geje, swingersi i inni. Dzisiaj maj± zalegalizowane organizacje, posiadaj± swoje kluby, nawet we Wroc³awiu i maj± nas serdecznie w D. ¿e nie umiemy siê zorganizowaæ.

My¶lê ¿e te golasy z aqa s± ju¿ w wiêkszo¶ci "zagospdarowani" przez zbiorniki i inne podobne strony.
W dolno¶³±skich grupach umawiaj± siê regularnie na nagie opalania i maj± wiêcej miejsc ni¿ tutaj jest kto¶ wstanie wyszukaæ. Czy czuj± siê naturystami? nie, ale lubi± nago¶æ i ...sex.

Edited by Admin on 26-06-2015 17:17