Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Lato 2015

Posted by Turysta on 09-06-2015 20:54
#1

Ostatnio czasu mi brak na sprawy forumowe Wink tak¿e baner "lato 2015" bêdzie ma³± modyfikacj± z poprzedniego sezonu, jak komu¶ siê nie podoba/znudzi³ jest czas na przes³anie w³asych propozycji do których z uporem maniaka ci±gle zachêcam Grin

Posted by Admin on 09-06-2015 21:58
#2

Bardzo fajnie wygl±da

Posted by Turysta on 21-06-2015 15:37
#3

Mia³o nie byæ ale rzutem na ta¶mê podsy³am wersjê tropikaln± banera, hmm... dla tych którym w ostatnich dniach zrobi³o siê nieco zimno Wink

Posted by Admin on 21-06-2015 18:15
#4

Dziêki i za ten nastêpny. Jak zwykle mo¿na na Ciebie liczyæ. Podmienie banery i ogarnê stronê w tym tygodniu jak siê tylko z czasem pouk³adam.

Posted by Turysta on 07-08-2015 20:10
#5

Lato w pe³ni ale co¶ mi ten wiosenny motylek poma³u siê nudzi Wink
Skoro mamy prawie afrykañskie upa³y proponuje adekwotn± ikonê - czytany/nieczytany post.
Propozycja w za³±czeniu.

BTW
Skórka Gillette mo¿e za fajne nie wygl±da, czcionka nieco ma³a, przez co robi forum robi siê mniej czytelne ale mo¿e by tak na jaki¶ czas wrzuciæ j± jako "dyfolt" wtedy zobaczymy czy ci co maj± problemy nadal je maj±?