Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd 1 maja jednodniowy

Posted by edi71 on 02-05-2015 21:40
#8

Fajnie by³o Was w koñcu spotkaæ na moim terenie Smile

Zapraszam ponownie, za nied³ugo 4-7.06 odbêd± siê MMPS w TR, a jeszcze wcze¶niej w AD w Rudzie ¦l±skiej 16.05 bêdzie Dzieñ Sauny. Cena dla cz³onków PTS za pobyt ca³odniowy tylko/a¿ 35 z³, pozostali 60 z³. Impreza na której warto byæ, mo¿na poznaæ du¿o pozytywnie zakrêconych ludzi Smile

Wiêcej informacji jak zawsze jest na FB.
https://www.facebook.com/events/1434417130206669/

Edited by edi71 on 01-01-1970 01:00