Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd 1 maja jednodniowy

Posted by kenny on 02-05-2015 21:27
#7

A ja przede wszystkim dziêkujê Piorko za to, ¿e zgodzi³ siê nas tam zawie¶æ. Rzeczywi¶cie czas up³yn±³ bardzo szybko i tylko rozs±dek sprawi³, ¿e musieli¶my opu¶ciæ TR. Ludzi by³o sporo, ale seanse odbywa³y siê równolegle, wiêc ka¿dy móg³ siê gdzie¶ dostaæ.
Pokazy specjalne na wysokim poziomie,du¿o ciep³a spod rêcznika plus szczypta teatru, w moim odczuciu idealne proporcje.

Edi71 dziêki ¿e by³a¶, cudownie by³o Was spotkaæ Smile

Mo¿na by tak opisaæ ka¿dy seans i ka¿dego saunamajstra, ale pozostawiê t± przyjemno¶æ innym uczestnikom.
Podziêkowania nale¿± siê równie¿ pozosta³ym wspó³towarzyszom za mi³o spêdzony czas.
Wszystkich zapraszam juz teraz na kolejny event.
Zw³aszcza, ¿e bêdzie to nowo¶æ.