Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd 1 maja jednodniowy

Posted by piorko666 on 28-04-2015 15:24
#6

Jeszcze tylko chwila zosta³ do wyjazdu. Mo¿na prosiæ organizatora o jakie¶ szczegó³y o której? gdzie? itp.

Po³±czony z May 02 2015 20:22:30:
To ja mo¿e zacznê i skomentuje wyjazd. By³o nas czterech, Termy bardzo fajne pod wzglêdem saun jak i ludzi w ¶rodku. By³o parê rzeczy które mi siê nie podoba³y ale to moje w³asne zdanie. Dojazd tam jest bardzo prosty ca³y czas autostrad±, koszt przejazdu przez A4 to na chwilê obecn± 32,40z³. Suanomistrzowie dali radê i robili naprawdê fajne ceremonie. byli¶my tam oko³o 9 godzin i zlecia³o to niesamowicie szybko wiêc naprawdê warto wybraæ siê na ca³y dzieñ.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00