Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wiosna 2015

Posted by Admin on 09-03-2015 09:55
#2

Faktycznie ju¿ pora zabraæ siê za wiosenn± skórkê. Dziêkujemy za pierwsze propozycje. Zachêcamy wszystkich do nadsy³ania swoich banerów wiosennych jak i "wielkanocnych" . Podgl±d prac mo¿na zobaczyæ, zmieniaj±c skórkê w swoim Profilu na: Wiosna-2015. Obecny widok strony zosta³ ju¿ dzisiaj zarchiwizowany w Naszej Galerii dla potomno¶ci Smile

Edyta napisa³a:
Skórka praktycznie gotowa. Temat przewodni: Go³e ty³ki i ...owady Smile ¯yj±tek jest trochê i s± spore bo zima by³a lekka. Nad równowag± czuwaæ bêd± jednak bocian i jaka¶ inna nierozpoznana ptica. Ptaszyska patroluj± teren z powietrza aby nasze dziewczyny z banera by³y bezpieczne. Wink Z gryz±cych ¿yj±tek chodz± po stronie mrówki i osy, tak¿e uwaga ! Smile
Odpalenie 20 marca. Mo¿na przesy³aæ jeszcze swoje banery.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00