Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie pod torami

Posted by Elavi on 25-01-2015 18:51
#1

Cze¶æ,

Ju¿ po sylwestrze, pierwszy miesi±c siê koñczy. Czê¶æ z nas by³a w ciekawym miejscu w czasie urlopu ¶wi±teczno-bo¿onarodzeniowego. Pozostali maj± chêæ gdzie¶ jeszcze siê wyjechaæ. Mamy sporo tematów do omówienia.

i2.pinger.pl/pgr361/62e6028c0025fe784ff2d52a/browary2.jpg

Spotkajmy siê 29 stycznia (czwartek) w Sport Pubie o godz. 19:00 dnia.

Wznie¶my toast za nasze zdrowie i powodzenie w roku 2015!

Posted by wroclaw80 on 25-01-2015 19:50
#2

Spróbuje dotrzec ale bêdê ok 22.05 je¶li jeszcze ktos wytrwa do tej godziny

Posted by Elavi on 26-01-2015 17:14
#3

Dobra, bêdziemy na Ciebie czekaæ Wink

Posted by arabeska on 26-01-2015 17:18
#4

To i ja/my powinni¶my siê przykulaæ Smile

Posted by Elavi on 26-01-2015 17:24
#5

Grin bardzo siê cieszê. Tak dawno siê nie widzieli¶my na saunach...

Edited by Elavi on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 26-01-2015 21:59
#6

Na sauny te¿ wpadnê przed spotkaniem podtorowymSmile

Posted by Elavi on 30-01-2015 16:25
#7

Dziêkujê wszystkim za przybycie i za mi³o spêdzony czas Grin

Meeting minutes:
- Trojan stworzy grupê na Facebooku, do której bêd± nale¿eæ jedynie potwierdzone osoby. Bêdziemy tam ustalaæ szybkie wyj¶cia, wyjazdy, etc.
- W sobotê jedzie ekipa do saun w Niemczech. Brakuje kilka osób do drugiego auta.
- W niedzielê czê¶æ osób jedzie na narty biegowe. Wyjazd przeznaczony tak¿e dla osób pocz±tkuj±cych.
- Domagamy siê tortu z okazji 10 rocznicy powstania forum.
- Trojan musi siê wybraæ na p³atn± ceremoniê do Aquaparku Grin TUTAJ mo¿na znale¼æ terminarz na styczeñ. TUbêdzie mo¿na nied³ugo znale¼æ terminarz na luty.
- WojtekPL musi wybraæ siê w koñcu na sauny w SKY Smile

O czym¶ zapomnia³am? Grin My¶la³am, ¿e bêdzie gorzej z moj± pamiêci±...

Posted by wojtekpl on 31-01-2015 20:36
#8

Elavi ostatni punkt masz z g³owy. W³a¶nie wróci³em ze Sky.
Zaleta jest, ze jest tam kameralnie. Bardzo ma³o ludzi. By³em na dwóch ceremoniach, o 18 i 19. Na pierwszej 9 osób, do koñca wytrzyma³o dwie. Saunomistrzowie wiedza co tam robiæ.
Na 19 by³o juz 27 osób, ale nie trzeba sie by³o biæ o miejsca.

Wady:
- p³atny parking (jak jestes d³u¿ej ni¿ 2h)
- jest to ma³e
- brak jakies baru, aby sie napiæ czego¶
- dla mnie jakuzzi by³a za zimna, jedna chocia¿ powinna byæ cieplejsza
- jak jestes sam to przez dwie godziny troche nudno

Pozdr.

Posted by kenny on 01-02-2015 10:54
#9

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- p³atny parking (jak jestes d³u¿ej ni¿ 2h)


- parking jest darmowy przed Sky od strony miasta

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- brak jakies baru, aby sie napiæ czego¶


- mam wra¿enie ¿e przy samych bramkach wej¶ciowych na saunarium jest mo¿liwo¶æ kupienia czego¶ do picia (proszê mnie poprawiæ je¶li siê mylê), no i na pewno mo¿na kupiæ co¶ do picia przy kasach (wie ze jest uci±¿liwe przedostanie siê tam, je¶li jest siê po ceremonii w rêczniku).

Quote

wojtekpl napisa³(a):
- dla mnie jakuzzi by³a za zimna, jedna chocia¿ powinna byæ cieplejsza


jedni wol± zimê inni lato Wink
kwestia gustu Smile
ps. mia³e¶ du¿o szczê¶cia, poniewa¿ zazwyczaj jakuzzi jest nieczynna

pozosta³em uwagi jak dla mnie bardzo trafne...
no i jeszcze czêsto powtarzany minus tego obiektu, to brak wyj¶cia na zewn±trz i brak basenu.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00

Posted by wroclove on 03-02-2015 22:52
#10

By³a jeszcze ciekawaWink propozycja kole¿anki jak tanio i szybko wprowadziæ siê w stan weso³o¶ciSmile. Metoda wprawdzie kontrowersyjna ale jak kto¶ wypróbuje to proszê zdaæ relacjêGrin