Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Admin on 20-12-2014 20:40
#8

Wydaje mi siê ¿e ci±gle masz widok poprzedniej ikony z Miko³ajek. Od jakiego¶ czasu jest miko³ajka z prezentami ( ta chyba nie prowokuje Wink ) i bombki.


P.S
Powy¿sze zdanie ju¿ jest nieaktualne, poniewa¿:
W³a¶nie dokonali¶my zmiany templatki z okazji "¦wiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku" 2014/15.
Dziêkujê Elavi i Tury¶cie za przes³anie swoich prac !
Banery s± naprawdê ³adne i dlatego postanowi³em tym razem umie¶ciæ je wszystkie w rotatorze, aby wy¶wietla³y siê na zmianê.
Je¿eli mia³by jeszcze kto¶ ochotê przes³aæ swoje prace to zapraszam. Temat: ¦wiêta, Nowy Rok i Zima.

Je¿eli nie widzicie nowej grafiki - wyczy¶æcie pamiêæ podrêczn± swojej przegl±darki !

Sezon ¶wi±teczny na naszej stronie - og³aszam za otwarty ! Smile

Weso³ych ¦wi±t Golaski ! Zdro

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00